Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Inspectie van Financiën

De Inspectie van Financiën is een interfederaal korps dat door een interministerieel comité, samengesteld uit leden van de federale overheid en de deelregeringen (regeringen van gewesten en gemeenschappen), beheerd wordt. De inspecteurs van Financiën zijn dus niet te verwarren met de inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Financiën! Ze voeren hun taken uit in opdracht van de federale regering of in opdracht van de gemeenschap- of gewestregeringen en zijn onafhankelijk van de overheidsdiensten.

De inspecteurs van Financiën vervullen een drievoudige rol:

  1. Zij zijn de financiële en budgettaire raadgevers van de ministers/regering waarbij zij geaccrediteerd zijn. Zij kunnen aanbevelingen doen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette middelen te verhogen en de werking van de overheidsdiensten te verbeteren en kunnen worden belast met onderzoeken in gesubsidieerde openbare of private instellingen. De Inspectie van Financiën wordt door de verschillende overheden aangesteld als auditautoriteit in het kader van de Europese fondsen.
  2. Zij oefenen een controlebevoegdheid uit in naam van de minister van Begroting of van de minister van Ambtenarenzaken.
  3. Zij oefenen een ex ante controle uit op alle belangrijke voorstellen van beslissingen met een budgettaire weerslag, zowel ontvangsten als uitgaven.

Taken bij bijvoorbeeld overheidsopdrachten:

Als je een overheidsopdracht wil uitvoeren waarvan het budget een bepaald bedrag overschrijdt, ben je verplicht om eerst het advies te vragen aan de inspecteur van Financiën.

Het advies wordt gevraagd:

  • voordat je start met de procedure voor de overheidsopdracht
  • voordat je de overheidsopdracht toewijst

Als je een negatief advies krijgt van de inspecteur, kan je in beroep gaan: eerst bij de minister van Begroting. Indien die akkoord gaat met het negatief advies kan je nog in beroep gaan bij de ministerraad.

Meer info op www.inspfin.be

Pagina laatst gewijzigd op 13 juni 2019.