Skip to main content

Algemeen begrotingskader

De federale overheid mag geen geld uitgeven naar eigen goeddunken, maar moet de wetten naleven en keuzes maken.

Na raming van zijn uitgaven en ontvangsten schrijft elk departement zijn cijfers in zijn ontwerp van begroting in. Over de ingeschreven bedragen vinden vervolgens besprekingen plaats tussen elk departement en de FOD Beleid en Ondersteuning. Na akkoord op bilateraal niveau, maar ook binnen de voltallige regering worden de aan elke departement toe te kennen bedragen opgenomen in de Algemene Uitgavenbegroting (uitgaven) en de Rijksmiddelenbegroting (ontvangsten). Deze worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden.

De begroting is dus de financiële spiegel van het geplande beleid. Het gaat om een zo nauwkeurig mogelijke raming van de inkomsten en uitgaven van elk departement voor een bepaald kalenderjaar.

Op basis van die begroting worden middelen toegekend aan uw werkgever.

Pagina laatst gewijzigd op 30 april 2019.