Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Algemeen begrotingskader

De federale overheid mag geen geld uitgeven naar eigen goeddunken, maar moet de wetten naleven en keuzes maken.

Na raming van zijn uitgaven en ontvangsten schrijft elk departement zijn cijfers in zijn ontwerp van begroting in. Over de ingeschreven bedragen vinden vervolgens besprekingen plaats tussen elk departement en de FOD Beleid en Ondersteuning. Na akkoord op bilateraal niveau, maar ook binnen de voltallige regering worden de aan elk departement toe te kennen bedragen opgenomen in de Algemene Uitgavenbegroting (uitgaven) en de Rijksmiddelenbegroting (ontvangsten). Die worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De begroting is dus de financiële spiegel van het geplande beleid. Het gaat om een zo nauwkeurig mogelijke raming van de inkomsten en uitgaven van elk departement voor een bepaald kalenderjaar.

Op basis van die begroting worden middelen toegekend aan je werkgever.

Pagina laatst gewijzigd op 13 juni 2019.