Skip to main content

Kruispuntbank voor Onderneming - Web Interface

KBO-WI is een webapplicatie ontwikkeld door Fedict in samenwerking met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, in samenwerking met de FOD Fedict, ten behoeve van de federale ambtenaren. Deze applicatie biedt de mogelijkheid de basisidentificatiegegevens te visualiseren, te creëren en te wijzigen voor ondernemingen (rechtspersonen en ondernemingen van natuurlijke personen) en vestigingseenheden in de KBO (Kruispuntbank voor Onderneming).

Kruispuntbank voor Onderneming

De wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen is een belangrijke stap in het e-governmentbeleid van de overheid en in het proces van de administratieve vereenvoudiging.

De Kruispuntbank van Ondernemingen kent aan elke onderneming en elke zelfstandige een uniek identificatienummer toe. Naast dit ondernemingsnummer bevat deze databank ook de overeenkomstige identificatiegegevens (naam, adres, …) van elke onderneming. Dankzij het uniek identificatienummer zullen de ondernemingen niet langer meermaals dezelfde formaliteiten bij verschillende administraties moeten vervullen. De informatie-uitwisseling tussen deze administraties zal gebeuren via de Kruispuntbank.

Hoe werkt KBO-WI?

De KBO-WI -applicatie interageert met systemen van verschillende administraties:

  • Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
  • Rijksregister (RRNP)
  • KSZ-Register
  • Nationale Bank van België
  • Belgisch Staatsblad

KBO-WI is een meerlagige applicatie die een beroep doet op meerdere systemen (internet browser, communicatieplatform, UME, databanken, …). De applicatie is toegankelijk via een eenvoudige internet browser (Internet Explorer, Netscape Navigator). Achter deze eenvoudig te gebruiken schermen schuilt een hele logica van requesten die naar de verschillende systemen (databanken) van de verschillende administraties (KBO, RRNP, KSZ) worden gestuurd. Elke aanvraag voert een bewerking uit op deze databanken en stuurt een antwoord terug. Dit antwoord wordt geïnterpreteerd door de applicatie en wordt op een gestructureerde manier naar het scherm gestuurd. Al deze operaties gebeuren “transparant” voor de gebruikers die rechtstreeks en “zonder het te beseffen” interageren met de verschillende systemen. KBO-WI maakt gebruik van het user management voorzien op het portaal.

Wie verkrijgt toegang tot KBO-WI?

KBO-WI richt zich naar de ambtenaren die uit hoofde van hun functie de ondernemingsgegevens moeten kunnen visualiseren of updaten. De creatie van ondernemingen gebeurt in de eerste plaats door de griffies van de rechtbanken en de ondernemingsloketten.

De gebruikers van KBO-WI zijn dus ambtenaren verspreid over verschillende afdelingen van de FOD’s. Het gaat onder meer om: Financiën - Afdeling BTW, Financiën - andere afdelingen, Justitie - Griffie Rechtbank van Koophandel, Justitie - Rechtbank van Eerste Aanleg, Justitie - Civiele Wetgeving, RSZ, RSZPPO, Middenstand - OndernemingsLoket, Middenstand - Valideringsinstituut, Economie - KBOcell, Personeel en Organisatie, ...

Hoe verkrijgt u toegang tot KBO-WI?

Om toegang te krijgen tot KBO-WI dient u te beschikken over een user-id, een paswoord en een ambtenarentoken. Toegang wordt verleend via de veiligheidsconsulent van uw administratie.

Meer info

Bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bij de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

Pagina laatst gewijzigd op 05 juli 2011.