Skip to main content

E604 - Identificatie voor BTW-doeleinden

E604 is een webapplicatie ontwikkeld door de Dienst ICT van de FOD Financiën - Sector BTW.

Deze applicatie laat toe om een aanvraag tot identificatie voor BTW-doeleinden (formulier 604A), een aangifte van stopzetting van activiteit (formulier 604C) of een aangifte tot wijziging (formulier 604B) in te dienen.

Elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die een economische werkzaamheid aanvangt waardoor hij/zij BTW-belastingplichtige wordt en waardoor, overeenkomstig artikel 50 van het BTW-Wetboek, een BTW-identificatie vereist is, moet vooraf een formulier 604A, behoorlijk ingevuld en ondertekend, indienen op het BTW-controlekantoor waaronder hij/zij ressorteert.

Elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die alle economische activiteit stopzet waarvoor zij BTW-belastingplichtige is, moet daarvan binnen een termijn van één maand aangifte doen op het controlekantoor van de belasting over de toegevoegde waarde waaronder zij ressorteert.

Deze aangiften kunnen gebeuren door de onderneming zelf of door een behoorlijk gevolmachtigde derde. Zo de betrokkene moeilijkheden heeft bij het invullen van het formulier, kan hij zich steeds wenden tot genoemd BTW-controlekantoor, waar hij de gewenste inlichtingen kan bekomen.

Ondernemingen die in België gevestigd zijn kunnen een beroep doen op de diensten van een door hen gekozen erkend ondernemingsloket.

Hoe werkt E604?

  • De applicatie gebruikt het usermanagement van de federale portaalsite: de gebruiker kan inloggen met zijn elektronische identiteitskaart of met zijn federaal token.
  • De gebruiker krijgt toegang tot de elektronische formulieren E604 wanneer hij daartoe geautoriseerd is.
  • De gebruiker kiest in het menu van E604 het formulier E604A of het formulier E604C of het formulier E604B.

Wie verkrijgt toegang tot E604?

  • De autorisatie kan momenteel enkel verkregen worden door werknemers van ondernemingsloketten.
  • De aanvraag tot autorisatie wordt ingediend via de bevoegde personen van de ondernemingsloketten.

FOD Financiën - Sector BTW

Pagina laatst gewijzigd op 13 november 2013.