Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Klachtenmanagement: sterkere zichtbaarheid

Datum: 

Sterkere zichtbaarheid voor het klachtenmanagement bij de federale overheid

Klachten over onze dienstverlening? - logo wit op zwart

 

Voortaan helpt een logo de burger die een klacht wil indienen bij een federale dienst.

Het directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de FOD P&O begeleidt sinds september 2008 de federale diensten bij de implementatie van het geïntegreerde klachtenmanagement. Op dit moment (januari 2009) nemen 22 overheidsdiensten aan dit project deel:

 

• Selor - FOD Personeel en Organisatie

• FOD Mobiliteit en Vervoer

• FOD Binnenlandse Zaken

• FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

• FOD Sociale Zekerheid

• FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

• FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

• FOD Financiën

• FOD Budget en Beheerscontrole

• FOD Informatie- en Communicatietechnologie

• POD Maatschappelijke Integratie

• Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

• Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

• Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

• Fonds voor Beroepsziekten

• Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

• Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

• Rijksdienst voor Pensioenen

• Fedasil

• Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

• Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

• Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Het logo maakt duidelijk welke diensten werk maken van klachtenmanagement. Het bestaat uit een tekstballon en op twee regels de toelichtende tekst: ‘Klachten over onze dienstverlening?’. De tekstballon, waarvoor de inspiratie uit de stripwereld gehaald werd, staat voor de klachten en de frustraties. De symboliek is makkelijk herkenbaar en begrijpelijk.

Het logo bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Het gebruikscharter en de elektronische versies van het logo zijn beschikbaar op Fedweb. 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 januari 2009.