Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Contractuelen: haard- en standplaatstoelage

Datum: 

Gelijke drempels voor statutaire en contractuele personeelsleden

Personeelsleden van wie het inkomen lager ligt dan een bepaalde drempel hebben recht op een haard- of standplaatstoelage. Aanvankelijk bepaalde de reglementering verschillende drempels voor statutaire en contractuele personeelsleden.

Dit onderscheid werd opgeheven door het koninklijk besluit van 26 november 1997 ter vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel van de ministeries.

Bepaalde organisaties zijn dit verschil echter blijven toepassen ten nadele van de contractuele personeelsleden. Hun situatie moet nu opnieuw worden onderzocht.

De Centrale Dienst der Vaste uitgaven (CDVU) is hier reeds mee begonnen. De noodzakelijke rechtzettingen werden uitgevoerd met de verrekening van de wedde van de maand december. De achterstallige toelagen zullen betaald worden in de loop van het eerste semester van 2009.

De diensten die zelf instaan voor de betaling van hun personeel gaan het best na of de toegepaste drempels wel degelijk correct zijn en voeren dan de vereiste rechtzettingen uit.

Ontvang je als contractueel personeelslid een haard- of standplaatstoelage en je loon wordt niet door de CDVU uitbetaald? Neem dan zeker contact op met je personeelsdienst.

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 16 januari 2009.