Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Geldelijke anciënniteit: nieuwe berekeningswijze

Datum: 

Omzendbrief nr. 592 van 3 december 2008 licht alle geïnteresseerden in over de nieuwe berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit van het personeel van het federaal administratief openbaar ambt.

Deze berekeningswijze werd immers grondig gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 november  2008 houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan (Belgisch Staatsblad van 26 november 2008).

De nieuwe reglementering kent de voorzitters en de andere leidinggevende ambtenaren (of hun gemachtigde) een zeer grote beoordelingsvrijheid toe. Deze omzendbrief heeft als doel hen te ondersteunen bij deze nieuwe opdracht.

Concreet omvat de geldelijke anciënniteit voortaan 2 delen:

 • het ene deel wordt erkend op het ogenblik van de aanwerving of de indienstneming met een arbeidsovereenkomst;
 • het andere deel wordt als personeelslid verworven.

De omzendbrief is als volgt gestructureerd:

 1. De erkende anciënniteit op het ogenblik van de indiensttreding (statutair of contractueel)
  • diensten die ambtshalve worden meegerekend;
  • diensten die de voorzitter van het directiecomité kan valoriseren
  • duur van de aanneembare diensten.
 2. De anciënniteit verworven in het federaal administratief openbaar ambt (statutair of contractueel)
 3. De dossiers in behandeling

Deze nieuwe berekeningswijze is slechts van toepassing voor de dossiers in behandeling op 1 december 2008 (geopende dossiers waarrond nog geen beslissingen zijn getroffen) en de indiensttredingen of aanwervingen na 1 december. Een beslissing tot erkenning of niet-erkenning die voor 1 december werd genomen kan niet worden herzien.

Meer info

over omzendbrief nr. 592 van 3 december 2008 betreffende de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Pagina laatst gewijzigd op 11 december 2008.