Skip to main content

Kilometervergoeding: formule en bedrag

Datum: 
5 december 2008

Het koninklijk besluit van 21 november 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten past de berekeningswijze aan van de kilometervergoeding om rekening te houden met het feit dat de benzine- en dieselprijzen sterker stijgen dan de consumptieprijzen.

Voortaan hangt 20% van de evolutie van de kilometervergoeding af van de evolutie van het gemiddelde van de benzine- en dieselprijs meegedeeld door de FOD Economie en hangt 80% af van de evolutie van de consumptieprijzen, zoals voorheen.

De aanpassing gebeurt jaarlijks op 1 juli.  De eerste uitvoering hiervan vindt plaats met terugwerkende kracht op 1 juli 2008. Concreet bedraagt de kilometervergoeding op 1 juli 2008 0,3169 euro zoals voorzien in de omzendbrief nr. 588 van 1 december 2008.

Deze maatregel is een nieuwe concretisering van het sectoraal akkoord 2007-2008 (fiche 13), dat op 9 juli 2008 ondertekend werd door de minister van Ambtenarenzaken en de representatieve vakbondsorganisaties.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2008.