Skip to main content

Tweetalig adjuncten: verlenging

Datum: 
3 december 2008

De Ministerraad van 28 november 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003. De mogelijkheid om tweetalig adjuncten op voorlopige basis aan te wijzen in de centrale diensten van de FOD’s wordt verlengd tot 30 juni 2009.

Ter herinnering:

In de FOD's heeft de wet van 12 juni 2002 tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de verplichting afgeschaft om een wettelijk tweetalig ambtenaar aan een eentalige houder van een managementfunctie toe te voegen. Zij heeft ook voor de houders van sommige functies een verplichting van functionele tweetaligheid ingevoerd.

Deze laatste verplichting veronderstelt dat de houders van deze functies hun functionele tweetaligheid voor een examencommissie bij Selor bewijzen.

Volgens artikel 43ter, § 7 van de gecoördineerde wetten, dienen de voorwaarden, het programma van dit examen en de samenstelling van de examencommissie bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vastgelegd te worden.

Onderhandelingen over de inhoud van dit koninklijk besluit zijn nog steeds aan de gang.

In afwachting van de uitvaardiging van dit koninklijk besluit vereist de continuïteit van de openbare dienst echter dat zowel de eenheid van rechtspraak als de evaluatietaak verzekerd kunnen worden.

Het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten werd in dit opzicht uitgevaardigd.

Dit besluit werd zes maal verlengd (bij de koninklijke besluiten van 1 februari 2005, 15 december 2005, 7 juni 2007, 10 november 2007, 4 maart 2008 en 28 september 2008). De laatste verlenging eindigt op 31 december 2008.

Omdat de lopende onderhandelingen op deze datum nog niet afgerond zijn, is het nodig om de uitwerking van dit koninklijk besluit opnieuw te verlengen, en dit tot 30 juni 2009.

Te doorlopen fases voor de inwerkingtreding:

  • onderhandeling in het Comité B
  • advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 03 december 2008.