Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Loopbaan van het Rijkspersoneel: vereenvoudiging

Datum: 

De Ministerraad van 14 november 2008 heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel goedgekeurd. Dit ontwerp werd reeds op 22 juli 2008 goedgekeurd door de Ministerraad, die de tekst in tweede lezing wenste te herzien. Het ontwerp werd sindsdien aangepast in antwoord op de opmerkingen van de Raad van State.

Het stelt vereenvoudigingen voor in 4 belangrijke domeinen:

 • Vakklassen

De benoeming in een klasse vervangt de benoeming in een vakklasse. Als gevolg hiervan:

 • dient het begrip vakrichting alleen nog om de functies te klasseren, zonder enige impact op het verloop van de loopbaan
 • zijn alle gecertificeerde opleidingen juridisch gezien toegankelijk voor alle ambtenaren van niveau A
 • verdwijnt de procedure om van vakklasse te veranderen: het gaat dan om een verandering van aanwijzing

              

 • Stage van de ambtenaren van niveau A in de FOD's

De stagiair van niveau A in een FOD staat onder leiding van de directeur van de stafdienst P&O of van de directeur-generaal van het OFO. De interdepartementale stagecommissie blijft behouden, net als de mogelijkheid om tijdens de stage van federale overheidsdienst te veranderen.

De stagiair van niveau A valt onder de bevoegdheid van de FOD waar hij door de voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde als stagiair wordt toegelaten en niet meer onder de minister van Ambtenarenzaken.

 

 • Vergelijkende selecties

De afgevaardigd bestuurder van Selor kan ambtenaren van buiten Selor voor selecties aanstellen en hen onder zijn toezicht het voorzitterschap van selectiecommissies toevertrouwen.

De afgevaardigd bestuurder is verantwoordelijk voor het beheer van de reserves: hij kan de geldigheidsduur van de reserves bepalen en verlengen als dat nodig is. Hij brengt de vakorganisaties ervan op de hoogte.

De aanwerving kan gebeuren in de klasse A2 wanneer de in te vullen functie gerangschikt is in deze klasse.

 

 • Klasseanciënniteit en geldelijke anciënniteit

De voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde is bevoegd om de overeenkomst tussen een functie in het federaal administratief openbaar ambt en een functie in andere overheidsdiensten voor de klasseanciënniteit te erkennen.

De lijst van de diensten die hiervoor in aanmerking komen wordt grondig vereenvoudigd. De mogelijkheid om diensten die in de privésector zijn gepresteerd te valoriseren wordt uitgebreid naar alle niveaus. Dat wordt nu de verantwoordelijkheid van de FOD en niet langer die van de minister van Ambtenarenzaken.

De berekening van de geldelijke anciënniteit wordt vereenvoudigd naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof van januari 2006.

Alle hervormingen staan in het teken van vereenvoudiging en verantwoordelijkheidsbesef.

 

Er zijn nog enkele andere wijzigingen zoals:

 • de correctie van de verwijzing naar de indexering van de toelagen die door Selor verschuldigd zijn
 • vereenvoudiging van de regeling inzake reiskosten 
 • de procedure voor de wijziging van de lijst van functies in niveau A
 • de schrapping van de verwijzing naar de competentiemetingen, die allemaal door gecertificeerde opleidingen zijn vervangen

 

Dit ontwerp is slechts een eerste stap. Er zal vervolgens een grootser plan komen, om alle bepalingen die de loopbaan van de ambtenaren regelen in zo weinig mogelijk teksten te hergroeperen.

Het ontwerp van koninklijk besluit moet nog worden ondertekend door de Koning en in het Belgisch Staatsblad verschijnen voor het in werking kan treden.

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.