Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Opleidingsdirecteurs bij de instellingen van openbaar nut (ION)

Datum: 

De Ministerraad van 5 september heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot afstemming van het personeelsstatuut van bepaalde instellingen van openbaar nut (KB van 8 januari 1973) op het statuut dat van toepassing is op de FOD's en de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ).

De Ministerraad van 6 juni 2008 had zich reeds gebogen over dit project (zie nieuwsbericht van 10 juni 2008), maar een tweede lezing was nodig na de onderhandelingen met de vakbondsorganisaties in het Comité B.

Het project heeft met name als doel de bevoegdheden van de opleidingsdirecteurs over te dragen naar de directeurs van de stafdiensten P&O of naar de verantwoordelijken van de personeelsdiensten (wanneer er geen P&O-directeur is).

Tijdens de onderhandelingen in het Comité B werden de volgende punten gewijzigd:

  • de bepaling over het behoud van de vergoeding voor de huidige opleidingsdirecteurs werd verduidelijkt
  • de opleidingsdirecteurs behouden hun bevoegdheden zolang de P&O-directeurs hun functie niet hebben opgenomen
  • zuivere vormwijzigingen voor bepaalde bepalingen.

Volgende fases vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit:

  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 17 september 2008.