Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Taaltesten: herinnering voor de derde sessie

Datum: 

Drie keer per jaar organiseert Selor taaltestsessies waar iedereen aan kan deelnemen (of je nu personeelslid van de federale overheid bent of niet).

De derde sessie van 2008 gaat van start op 3 november 2008. De uiterste inschrijvingsdatum is 26 september 2008.

Selor biedt een taaloefenmodule “Salto” aan waarmee je je kennis van de andere landstaal kunt oefenen.

Meer info

Over de voordelen van de taaltesten

Over de inschrijvingsmodaliteiten

Over de taalpremie

Ter herinnering: het sectoraal akkoord 2007-2008 voor het openbaar ambt, dat op 9 juli 2008 ondertekend werd door de minister van Ambtenarenzaken en de drie representatieve vakorganisaties, voorziet in een verhoging van de taalpremies (fiche 2).

Een bijkomende stimulans om je kennis van het Frans opnieuw bij te schaven.

Meer info

Over het sectoraal akkoord

Pagina laatst gewijzigd op 29 augustus 2008.