Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Herverdeling van de arbeid: BIPT

Datum: 

De Ministerraad van 25 juli 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de stelsels van de halftijdse vervroegde uittreding en van de vrijwillige vierdagenweek, ingevoerd door de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid, opnieuw toepasselijk te maken op het personeel van het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

Deze wet is van toepassing op het federaal openbaar ambt, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. Sinds 10 januari 2003 maakt het BIPT echter niet langer deel uit van de diensten bedoeld in deze wet. Er is dus geen juridische basis meer voor de toekenning van deze stelsels aan het personeel van het BIPT.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft derhalve als doel de wet van 10 april 1995 opnieuw van toepassing te maken op het personeel van het BIPT met terugwerkende kracht tot 10 januari 2003.

De ontwerptekst moet nog aan het advies van de Raad van State voorgelegd worden, door de Koning ondertekend worden en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden alvorens hij van kracht wordt.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 30 juli 2008.