Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Loopbaan: vereenvoudiging

Datum: 

De Ministerraad van 22 juli 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de vereenvoudiging van de federale loopbanen beoogt.

Er zijn een tiental maatregelen gepland:

 • Ambtenaren van niveau A worden voortaan benoemd in een klasse en niet meer in een vakklasse. Dat betekent onder andere dat ze toegang hebben tot alle gecertificeerde opleidingen en niet meer alleen tot die van hun vakrichting. De verandering van vakklasse verdwijnt ook, het gaat dus om een gewone verandering van aanwijzing.
 • Stagiairs van niveau A van de FOD’s staan onder leiding van de directeur van de stafdienst P&O en niet meer van de directeur-generaal van het OFO.  Ze vallen ook onder de bevoegdheid van de voorzitter van het directiecomité van de FOD waaraan ze als stagiair worden toegewezen en niet meer onder de minister van Ambtenarenzaken.
 • De afgevaardigd bestuurder van Selor kan ambtenaren van buiten Selor voor selecties certificeren en hun het voorzitterschap van selectiecommissies toevertrouwen. Hij kan ook de geldigheid van de reserves bepalen en verlengen als dat nodig is. Momenteel is de geldigheidsduur van een reserve vastgelegd op 2 jaar en is het de minister van Ambtenarenzaken die deze termijn kan verlengen.
 • Rekrutering kan gebeuren in de klasse A2 als de vacante functie in die klasse is ingedeeld. Nu kunnen A2’s enkel onder bepaalde voorwaarden worden aangeworven: als de vakklasse in die klasse begint of als voor de functie een diploma van burgerlijk ingenieur, dokter, dierenarts of apotheker is vereist.
 • Om de klasse-anciënniteit te bepalen, kan de voorzitter van het directiecomité de gelijkwaardigheid tussen een functie in het federaal openbaar ambt en een functie in andere overheidsdiensten erkennen. Momenteel is de minister van Ambtenarenzaken hiervoor bevoegd.
 • De lijst van de geleverde diensten die voor de erkenning van anciënniteit in aanmerking komen, wordt grondig vereenvoudigd en de mogelijkheid om diensten die in de privésector zijn gepresteerd te valoriseren wordt uitgebreid tot alle niveaus (en niet meer alleen tot niveau A). Die valorisatie is de verantwoordelijkheid van de FOD van de ambtenaar en niet meer die van de minister van Ambtenarenzaken.
 • De berekening voor de geldelijke anciënniteit wordt vereenvoudigd.
 • De verwijzing naar de indexering van de toelagen van Selor wordt gecorrigeerd.
 • De procedure voor de wijziging van de lijst van functies in niveau A wordt aangepast.
 • De minister van Ambtenarenzaken moet geen toestemming meer geven voor de overplaatsing van militairen.
 • De verwijzing naar de competentiemetingen, die allemaal door gecertificeerde opleidingen zijn vervangen, wordt geschrapt.

Voor die wijzigingen moeten 24 verschillende besluiten in de huidige reglementering worden aangepast. Het is slechts een eerste stap naar een hergroepering van alle bepalingen die de loopbaan van de ambtenaren regelen.

Over het ontwerp van koninklijk besluit moet nog met de vakorganisaties in comité B worden onderhandeld. Dan moet het voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd, voor een tweede lezing aan de Ministerraad worden voorgelegd, door de Koning worden ondertekend en in het Belgisch Staatsblad verschijnen vóór het in werking kan treden.

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2008.