Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

ION: Overeenstemming met de FOD's en OISZ

Datum: 

De Ministerraad van 6 juni heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot het in overeenstemming brengen van de bepalingen van het personeelsstatuut van sommige ION(koninklijk besluit van 8 januari 1973) met de bepalingen die van toepassing zijn op de FOD's en OISZ.

Deze afstemming heeft betrekking op:

  • de overdracht van de bevoegdheden van de opleidingsdirecteurs naar de functioneel directeurs van de stafdiensten P&O of naar de verantwoordelijken van de personeelsdiensten
  • de selectie. De categorie van de "kandidaten" wordt geschrapt (in navolging van wat gedaan werd in de FOD's bij koninklijk besluit van 11 april 2005 (BS 20 mei 2005). lees
    P&O Horizon nrs. 10, 18 en 24).
  • de stage: het nut van de statutaire stage wordt versterkt in navolging van wat gedaan werd in de FOD's bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 (BS 18 juli 2006) (lees P&O Horizon nrs. 35 en 40).

Dit ontwerp van koninklijk besluit moet nog worden onderhandeld met de vakbondsorganisaties in Comité B en moet voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State voor het ter ondertekening wordt voorgelegd aan de Koning.


 

Pagina laatst gewijzigd op 13 juni 2008.