Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ministerraad: telewerk en satellietwerk

Datum: 

Glimlachende vrouw zittend aan een bureau voor een laptop met een koptelefoon op haar hoofdDe Ministerraad van 14 januari 2022 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed van enkele aanpassingen rond telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt.

Dit project heeft 4 doelstellingen:

1) Het uniformiseren van de bestaande vergoeding voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement

2) Het optrekken van de structurele kantoorvergoeding

3) Het voorzien van ergonomisch materiaal

4) Het introduceren van enkele administratieve vereenvoudigingen rond de toepassing van thuiswerken op het terrein

1) Het uniformiseren van de bestaande vergoeding voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement

Als het internet door de werknemer werkelijk wordt gebruikt in het kader van thuiswerk, mag de vergoeding van de werkgever forfaitair worden vastgesteld tot maximum 20 euro per maand. Deze vergoeding van 20 euro per maand was reeds opgenomen in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 als een maximumbedrag maar het project van besluit wilt deze vergoeding uniformiseren voor heel het federaal administratief openbaar ambt.

2) Het optrekken van de structurele kantoorvergoeding

Naar aanleiding van de COVID-19- pandemie werd een bijkomende kantoorvergoeding van 20 euro per maand toegekend tussen januari 2021 en september 2021 aan de personeelsleden die ten minste 4 dagen per maand in die periode werkten.

Vanaf januari 2022 wordt deze kantoorvergoeding structureel ingevoerd. Deze vergoeding bedraagt 30 euro per maand voor heel het federaal administratief openbaar ambt en deze zal worden toegevoegd aan de hierboven vermelde forfaitaire vergoeding van 20 euro. Ze wordt toegekend voor elke maand waarin er minstens 4 dagen telewerk werden verricht.

Deze vergoeding wordt beschouwd als compensatie voor het inrichten van kantoorruimte in de woning van het telewerkende personeelslid en kan ook de kosten van water-, elektriciteits- en gasverbruik dekken.

3) Het voorzien van ergonomisch materiaal

De coronacrisis heeft aangetoond dat veel personeelsleden niet beschikken over het geschikte materiaal en dit kan op termijn tot chronische problemen of langdurige afwezigheid wegens ziekte leiden.

Daarom wordt een kader gecreëerd voor de aankoop van ergonomisch materiaal, om de mogelijkheid te bieden dit materiaal ter beschikking te kunnen stellen. De FOD BOSA neemt de nodige stappen om de juiste raamcontracten te voorzien waarop de organisaties aan een voordelige prijs kunnen inkopen.

Alvorens beroep te doen op een raamcontract, en om gebruik te maken van de circulaire economie, worden de organisaties aangespoord om te bekijken in welke mate reeds gebruikt materiaal dat bv. in het kader van de New Way of Working (NWOW) wordt vervangen, herbestemd kan worden voor de telewerker thuis.

4) Het introduceren van enkele administratieve vereenvoudigingen rond de toepassing van thuiswerken op het terrein

Aangezien de huidige context van tele- en satellietwerk is gewijzigd door de Covid-19-pandemie, moet het koninklijk besluit van 22 november 2006 worden aangepast.

Dit besluit van 2006 voorziet o.a. individueel een besluit af te sluiten (statutairen) of een aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst toe te voegen (contractuelen) en een zware administratieve last is voor de hr-diensten. Na een analyse van de FOD BOSA blijkt een besluit of aanhangsel niet meer nodig.

Het ontwerp van koninklijk besluit, goedgekeurd door de Ministerraad op 14 januari stelt voor om een aantal van deze elementen rechtstreeks in het arbeidsreglement op te nemen, zoals rond:

 • de toestemming voor het toegestane telewerk
 • de registratie van het telewerk
 • de technische ondersteuning en de momenten waarop deze bereikbaar is
 • welke onkosten en kosten de werkgever vergoedt.

Er wordt ook voorzien dat de telewerker en de functionele chef onderling afspraken maken over:

 • op welke dagen er telewerk verricht wordt en op welke dagen de aanwezigheid op de werkvloer vereist is
 • de ogenblikken of periodes waarop de telewerker bereikbaar moet zijn en op welke manier
 • de manier waarop de werkgever aan de telewerker taken onder vorm van telewerk opgeeft en de methode waarmee het werk van de telewerker gemeten wordt.

De telewerker moet elke telewerkdag registreren via het systeem dat de werkgever daarvoor gebruikt. Als je elders dan gebruikelijk telewerkt, dan moet je dit doorgeven (bvb. tijdens schoolvakanties).

De toestemming blijft gelden tot de intrekking ervan door de werkgever of tot de telewerker beslist dat hij niet meer wil telewerken.

Naast de 4 doelstellingen voorziet het project van besluit ook  volgende aanpassingen:

 • toevoegen ‘satellietwerk’ overal waar nodig
 • voorzien van mogelijkheid tot afwijken van het maximum van 3 dagen op 5 telewerk na gemotiveerd akkoord tussen het personeelslid, zijn functionele chef en de hiërarchische meerdere
 • voorzien van de mogelijkheid om klein ergonomisch materiaal zoals een headset, een tweede batterijvoeding, … in bruikleen te geven zodra een telewerker gemiddeld twee dagen per week telewerkt
 • mogelijkheid om de ter beschikking gestelde computer ook voor privédoeleinden te gebruiken (zoals dat in de praktijk ook vaak gebeurt)
 • mogelijkheid tot schorsing van de mogelijkheid om telewerk te doen met de te respecteren termijnen
 • geen stopzetten van de toestemming om telewerk te doen bij mutatie, bevordering of benoeming tot stagiair, of bij tuchtsanctie behalve als de werkgever dit uitdrukkelijk beslist
 • mogelijkheid tot bemiddeling door de hr-dienst als er zich problemen voordoen bij het aanvragen van telewerk, schorsen ervan, stopzetten ervan,…
 • de FOD BOSA stelt op basis van de haar verschafte informatie een jaarlijks rapport op met alle inlichtingen nuttig voor de globale evaluatie van telewerk.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt

 • Onderhandelingen Comité B
 • Advies van de Raad van State
 • Handtekening van de Koning
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 14 januari 2022.