Skip to main content

Ministerraad: selecties, bevorderingen en taalexamens

Datum: 

De Ministerraad van 6 mei 2022 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met diverse bepalingen rond de selectie van het overheidspersoneel en taalexamens.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt regelgeving rond de volgende punten.

Selecties

 • de toelaatbaarheidsvereiste dat men niet ontslagen of niet is afgezet door een tuchtsanctie geldt alleen binnen dezelfde overheidsdienst
 • statutaire ambtenaren van de gefedereerde overheden kunnen meedoen aan selecties bij de federale overheid op basis van een verkregen benoemingsbesluit voor functies van een gelijkwaardig niveau (niet van toepassing op de procedures waarvoor bijzondere diploma's vereist zijn)
 • de bepalingen in overeenstemming  brengen met de wijzigingen uit het koninklijk besluit ‘Fast Lane’ om de bepalingen uit ‘Fast Lane’ toe te passen op de instellingen van Sociale Zekerheid.

Bevorderingsprocedure

 • voor bevorderingen naar de klasse A2 moet het personeelslid minstens een mondelinge proef afleggen en voor bevorderingen naar de klasse A3 minstens een interactieve selectieproef die de generieke competenties of technische competenties meet. De organisatie kan zelf bepalen welk soort proef het meest geschikt is om deze competenties in kaart te brengen
 •  de taak van de jury bestaat erin na deze proef een niet bindend advies te formuleren dat zij meedelen aan de leden van het directiecomité
 • voor bevorderingen naar de klassen A2 en A5 duidt het directiecomité de leden van de jury aan.

Responsabilisering van kandidaten

 • een kandidaat die zijn proef wil annuleren moet 24 uur op voorhand uitschrijven. In de hypothese dat de proef op maandag doorgaat, kan hij dit doen tot 17 uur op de vrijdag voordien. Als hij zich niet aan deze voorwaarde houdt, kan hij gedurende een periode van 3 maanden niet deelnemen aan of zich inschrijven voor alle selectieproeven die de federale overheid organiseert. Er gelden 4 uitzonderingen op dit principe:
  • ziekte, aan te tonen door middel van een ziektebrief
  • een familiaal noodgeval in de eerste of de tweede graad. Het bewijs hiervan leveren, hangt hierbij af van de situatie.
  • onmisbare aanwezigheid op het werk. De kandidaat moet dit bewijzen met een verklaring op erewoord. Voor afwezigheid van een taaltest moet de kandidaat een attest van zijn werkgever voorleggen.
  • een onderbreking of vertraging van het openbaar vervoer van minstens dertig minuten. De kandidaat moet dit bewijzen via een attest van de betrokken maatschappij van openbaar vervoer.

Taalexamens

 • de termen ‘directeur-generaal’ en ‘directoraat-generaal’ worden vervangen door respectievelijk de woorden ‘Afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid’ en ‘Selor’ in de relevante artikelen.
 • personeelsleden van een andere FOD kunnen de rol van voorzitter opnemen voor zover zij door de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling gecertificeerd zijn
 • de regeling voor afwezigheid bij taalexamens wordt gelijkgeschakeld met die bij selecties, met andere woorden: een niet geattesteerde afwezigheid leidt tot een uitsluiting van alle andere taalproeven voor een periode van 3 maanden.

Contractuele aanwerving

 • de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling kan contractuele selecties aanleggen voor het hele federaal openbaar ambt net zoals hij de generieke statutaire selecties organiseert
 • dezelfde afwijkingen van diplomavoorwaarden voor statutaire selecties worden van toepassing verklaard
 • de voorwaarde om te slagen voor een selectie georganiseerd door de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA bij de werving van personen met een handicap onder een arbeidscontract van bepaalde duur, is uitgesloten. Dit betekent dat dergelijke selecties op een soepelere manier plaatsvinden.

Geldelijke anciënniteit

 • de ambtshalve valorisatie van de geldelijke anciënniteit die erkend wordt bij de indiensttreding, zal toegepast worden op alle personeelsleden van bepaalde rechtspersonen.

Betrokken koninklijke besluiten

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het:

 • koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel
 • koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel
 • koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut
 • koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel
 • koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen
 • koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten
 • het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Stappen vóór de inwerkingtreding

 • vakbondsonderhandelingen
 • advies van de verschillende colleges van voorzitters en andere topmanagers
 • advies van de Raad van State
 • handtekening van de Koning.

Pagina laatst gewijzigd op 13 mei 2022.