Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: uitbreiding loopbaanonderbreking voor erkende mantelzorgers

Datum: 

De ministerraad van 11 juni 2021 keurde de uitbreiding van het mantelzorgverlof goed. Daardoor wordt het Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg aangepast.

Door de loopbaanonderbreking voor mantelzorg kan je je prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die zich door zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar in een afhankelijkheidssituatie bevindt. 

Het aantal maanden dat je deze loopbaanonderbreking kan opnemen wordt verlengd. Je kan vanaf dan 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen of 6 maanden (halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon.

Inwerkingtreding

Er zijn nog een paar stappen vóór inwerkingtreding:

  • advies beheerscomité RVA
  • advies Raad van State.

Dit besluit zal pas in werking treden op de eerste dag van de maand na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Aanpassing Fedweb

Bij de inwerkingtreding wordt de info over dit verlof aangepast op Fedweb.

Pagina laatst gewijzigd op 01 juli 2021.