Skip to main content

Ministerraad: evaluatie

Datum: 

De ministerraad van 26 november 2021 keurde, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed over de evaluatie voor het federaal openbaar ambt. 

Doel 

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het regelgevingskader vast voor de uitvoering van een nieuw evaluatiesysteem om het niveau van professionalisering en de ontwikkeling van expertise van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt te verbeteren.  

De invoering van een veralgemeende feedbackcultuur binnen de federale diensten vormt de achtergrond van deze evaluatiebenadering. Het ontwerp van koninklijk besluit is echter niet gericht op de invoering van deze feedbackcultuur.  

In een notendop is de feedbackcultuur een instrument voor human resources management dat gebaseerd is op regelmatige, duidelijke, kwalitatieve en feitelijke communicatie. Door een regelmatige dialoog tussen leiders, personeelsleden, collega's en hr-managers voelen alle betrokkenen zich goed bij het ontvangen, geven en vragen van feedback. 

Dergelijke communicatie wordt voor het personeelslid een waardevolle bondgenoot bij de voortdurende reflectie over de uitoefening van de functie. 

De waarden 

De kernwaarden van deze nieuwe benadering van evaluatie zijn onder meer:  

 • permanente coaching: begeleiding van de medewerkers gedurende de hele evaluatiecyclus 
 • positieve houding: stoelt op een basishouding van vertrouwen van de chef in de competenties en goede wil van zijn medewerker en uiteraard vice versa 
 • objectiviteit: de evaluatie is gebaseerd op gedragingen en feiten (de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt) 
 • toekomstgerichte dialoog: via regelmatige feedbackgesprekken stellen de leidinggevende en de werknemer de ondernomen acties gezamenlijk bij in het licht van de veranderende context 
 • de uitwisseling tussen de chef en de medewerker gebeurt met wederzijds respect 
 • zowel de chef  als de medewerker zijn bereid zichzelf  in vraag te stellen. 

Belangrijkste maatregelen 

Ter herinnering: het project voor de hervorming van de evaluatie, dat op 2 juli 2021 door de Ministerraad is goedgekeurd, wou: 

 • de band tussen evaluatie en financiële evolutie verbreken om zich te concentreren op een beschrijvende beoordeling van het functioneren, de competenties en de attitudes van de personeelsleden in een streven naar vooruitgang 
 • het evaluatiesysteem vereenvoudigen om te voorkomen dat het proces verzandt in bureaucratie 
 • een systeem invoeren dat meer in overeenstemming is met de snelle evolutie in organisaties, met een wendbaar beheer van organisaties en de noodzaak om voortdurend te investeren in de ontwikkeling van vaardigheden 
 • een wettelijke basis bieden voor remediëring in de vorm van begeleiding op maat van het personeelslid met wie is overeengekomen dat er progressie moet komen in zijn functioneren 
 • het complexe en variabele systeem voor de telling van de afwezigheden in kalenderdagen, dat tot een beoordeling ‘voldoet aan de verwachtingen’ zou kunnen leiden, inruilen voor een positief systeem dat ervan uitgaat dat, bij gebrek aan gemotiveerde tegenbevindingen, de verwezenlijking van de geplande doelstellingen een voldoende voorwaarde is om de volgende evaluatiecyclus te laten beginnen 
 • een enkele evaluatievermelding ‘onvoldoende’ behouden. 

Crescendo 

Crescendo wordt in eerste instantie aangepast om te voldoen aan de belangrijkste vereisten van het nieuwe evaluatiesysteem. Een nieuwe versie van de Crescendo-toepassingstool zal daarna beschikbaar zijn als een web- en mobiele applicatie, die het remediëringsproces integreert. 

Uitwisselingen met vakbondsvertegenwoordigers 

Tijdens de onderhandelingen van 7 juli tot 27 oktober 2021 werden wijzigingen in het project aangebracht, zoals  

 • de jaarlijkse vaststelling van de begindatum van de evaluatiecycli  
 • rekening houden met de prerogatieven van de vakbonden bij de vaststelling van de doelstellingen 
 • de verduidelijking dat het functioneringsgesprek op elk moment in de cyclus kan leiden tot een remediëring of een onvoldoende vermelding, na remediëring, alleen als dit gesprek op initiatief van de beoordelaar wordt georganiseerd 
 • de toegankelijkheid van de remediëring op elk niveau of in elke klasse (toegankelijkheid voor eventuele hogere functies in het bijzonder) 
 • het opnemen van verschillende termijnen  
 • toezending van het evaluatiedossier aan een andere federale dienst, beperkt tot gevallen van mobiliteit. 

Inwerkingtreding 

Er volgen nog een paar stappen voor de inwerkingtreding 

 • advies Raad van State 
 • ondertekening koning 
 • publicatie Belgisch Staatsblad. 

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2021.