Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: evaluatie

Datum: 

De ministerraad van 2 juli 2021 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de evaluatie voor het federaal openbaar ambt.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het regelgevingskader vast voor de uitvoering van het nieuwe concept voor de evaluatie van personeelsleden van de federale diensten.

Belangrijkste maatregelen

  • de intrinsieke band tussen evaluatie en financiële evolutie verbreken om zich te concentreren op een beschrijvende beoordeling van het functioneren, de competenties en de attitudes van de personeelsleden in een streven naar vooruitgang.
  • het evaluatiesysteem vereenvoudigen om te voorkomen dat het proces verzandt in bureaucratie
  • een systeem invoeren dat meer in overeenstemming is met de snelle evolutie in organisaties, met een wendbaar beheer van organisaties en de noodzaak om voortdurend te investeren in de ontwikkeling van vaardigheden
  • een wettelijke basis bieden voor remediëring in de vorm van begeleiding op maat van het personeelslid met wie is overeengekomen dat er progressie moet komen in zijn functioneren
  • het complexe en variabele systeem voor de telling van de afwezigheden in kalenderdagen, dat tot een beoordeling ‘voldoet aan de verwachtingen’ zou kunnen leiden, inruilen voor een positief systeem dat ervan uitgaat dat, bij gebrek aan gemotiveerde tegenbevindingen, de verwezenlijking van de geplande doelstellingen een voldoende voorwaarde is om de volgende evaluatiecyclus te laten aanvangen
  • een enkele evaluatievermelding ‘onvoldoende’ behouden.

Uitwisselingen

Regelmatige uitwisselingen vormen de achtergrond van de relatie tussen de evaluator en het personeelslid. Deze regelmatige uitwisselingen in de loop van de evaluatiecyclus kunnen, indien de partijen dit wensen, tijdens een functioneringsgesprek worden geformaliseerd. Er worden ook formele uitwisselingen gepland op sleutelmomenten in de evaluatiecyclus.

Feedback

De hervorming van de evaluatie naar een vereenvoudigd formeel systeem en toegespitst op situaties die een meer duurzame opvolging vragen zal gepaard gaan met het creëren van een omgeving van open en permanente feedbackcultuur.

Crescendo

Crescendo wordt aangepast om te voldoen aan de belangrijkste vereisten van het nieuwe evaluatiesysteem, terwijl het nog kan worden gebruikt voor overgangsmaatregelen voor degenen die nog in aanmerking komen voor een geldelijke carrièresprong. Een nieuwe versie van de Crescendo-toepassingstool zal dan beschikbaar zijn als een web- en mobiele applicatie, die het remediëringsproces integreert.

Inwerkingtreding

Er volgen nog een paar stappen voor de inwerkingtreding

  • vakbondsonderhandelingen
  • advies Raad van State
  • ondertekening koning
  • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 12 juli 2021.