Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: aanpassingen verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van federale gezondheidszorgbeoefenaars

Datum: 

De Ministerraad van vrijdag 19 november 2021 besliste om verplichte vaccinatie tegen COVID-19 bij gezondheidszorgbeoefenaars in te voeren bij wet. Deze verplichting is ook geldig voor de gezondheidszorgbeoefenaars werkzaam bij de federale overheid. Voor de contractuele personeelsleden  zal de wet onmiddellijk toepasbaar zijn, voor de statutaire personeelsleden moeten er specifieke bepalingen getroffen worden om er voor te zorgen dat het niet respecteren van de verplichte vaccinatie, dezelfde gevolgen heeft.

Het ontwerp van KB voorziet:

 1.  de mogelijkheid om een vastbenoemde gezondheidszorgbeoefenaar ambtshalve te ontslaan omwille van het verliezen van het visum of de registratie als gezondheidszorgbeoefenaar door het niet beschikken over een geldige vaccinatie tegen Covid-19, zoals opgenomen in de voormelde wet, als er geen aangepast werk mogelijk is
 2.  de mogelijkheid  van een vastbenoemde gezondheidszorgbeoefenaar die niet in orde is met het visum om die functie uit te oefenen, te schorsen in het belang van de dienst en de wedde te verminderen:
  a) voor de periode 1/1/2022 – 31/3/2022: tot het niveau van wat toegekend wordt bij tijdelijke werkloosheid in het werknemersstelsel. Voor wie een eerste dosis toegediend heeft gekregen in het kader van een vaccinatie tegen COVID-19 voor uiterlijk 31 maart 2022 wordt deze periode verlengd met 6 weken
  b) voor de periode vanaf en na 1/4/2022: tot het bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de werkloosheidsuitkering waarop je recht zou hebben als je onder de sociale zekerheid voor werknemers viel.
 3. het vastbenoemde personeelslid dat schriftelijk verzet aantekent tegen het ambtshalve ontslag wordt geschorst in het belang van de dienst en geplaatst in de stand non-activiteit. Daardoor is er geen recht op wedde vanaf dan.
 4. als het vastbenoemde personeelslid dat schriftelijk verzet heeft aangetekend vrijwillig ontslag neemt, dan gaat het ontslag onmiddellijk in.

Stappen vóór de inwerkingtreding

 • Vakbondsonderhandelingen
 • Advies Raad van State
 • Handtekening van de Koning
 • Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad

Het is mogelijk dat het ontwerp van koninklijk besluit nog aanpassingen krijgt ten gevolge van eventuele aanpassingen aan de wet.

Pagina laatst gewijzigd op 06 december 2021.