Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ministerraad: aanduiding en uitoefening managementfuncties

Datum: 

De Ministerraad van 16 juli 2021 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed

  • tot wijziging van het KB van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de FOD’s en POD’s
  • en tot wijziging van het KB van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de FOD’s en POD’s.

De eerste generatie bestuursovereenkomsten 2016 – 2018 werden door verschillende actoren geanalyseerd. Daaruit blijken enkele verbeterpunten. In overleg met het College van Voorzitters is daarom een nieuw systeem opgezet. De bedoeling van dit nieuwe systeem is om het partnership te bevorderen tussen voogdij en voorzitters in een sfeer van wederzijds vertrouwen.

Het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit beoogt enkele belangrijke verbeteringen:

  • er wordt meer dan ooit een partnerverhouding uitgebouwd tussen de politieke overheid en de leidinggevenden van de FOD’s, POD’s, gebaseerd op het onderhandelen en vastleggen van wederzijdse verbintenissen en afspraken over de te volgen strategie en de te realiseren doelstellingen en over de daarvoor noodzakelijke middelen
  • de responsabilisering en de autonomie van de leidinggevenden voor het beheer van deze diensten wordt vergroot
  • een vereenvoudiging wordt ingevoerd door de meerjarige bestuursovereenkomsten en de jaarlijkse bestuursplannen te vervangen door een meer flexibel systeem van strategische plannen voor de legislatuur en jaarlijkse operationele plannen. Door af te stemmen op de legislatuur kunnen de strategische plannen hun prioriteiten bepalen in functie van het regeerakkoord.
  • de Minister van Ambtenarenzaken zal de inspanningen coördineren tussen politiek en het College van Voorzitters van het directiecomité rond de prioriteiten en verwachtingen van transversale doelstellingen. Middels deze transversale doelstellingen zal samen met het College worden bepaald welke bijdrage de FOD’s en POD’s leveren aan de prioritaire transversale doelstellingen op vlak van hun eigen beheer.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning zal ook in dit nieuw systeem een belangrijke rol blijven spelen met vrijblijvende ondersteuning, de methodologische evaluatie van de strategische planning in het laatste legislatuurjaar en de communicatie van de transversale activiteitsgebieden.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening Koning
  • Publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2021.