Skip to main content

Ambtenarenzaken: beleidsnota 2022

Datum: 

Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post publiceerde haar beleidsnota 2022. 

Voor ambtenarenzaken benadrukte de minister het belang van een goed functionerende en efficiënte federale administratie, vooral in het post-Covid-tijdperk. 

Vier hoofdthema’s worden behandeld:  

Kwaliteitsvolle dienstverlening 

Federale innovatieaward 

Om makkelijker actief naar synergieën binnen de overheid te zoeken en waar mogelijk tot transversale innovatieve projecten te komen wordt in de loop van 2022 voor het eerst een Federale innovatieaward uitgereikt. 

Een innovatiever federaal aankoopmodel 

Een program manager wordt aangeworven om een innovatief federaal strategisch aankoopmodel te ontwerpen dat federale organisaties zal helpen om innovatie in overheidsopdrachten te integreren. 

Hervorming van de ondersteuning door de FOD BOSA bij enquêtes 

In het dienstenpakket biedt de FOD BOSA ondersteuning aan andere federale organisaties bij het uitvoeren van enquêtes. Deze steun wordt herwerkt om oplossingen te bieden die een meer continue ‘polsslag’ mogelijk maken. 

Meer inclusieve dienstverlening 

In de modernisering van onze dienstverlening moet aandacht blijven gaan naar wie digitaal minder onderlegd is. In samenwerking met de minister bevoegd voor Digitale Agenda wordt daarom een project gelanceerd dat ambtenaren zal identificeren en opleiden om de nodige bijstand te leveren. 

Een duurzaam, inclusief, mensgericht en enthousiasmerend hr-beleid 

Een referentiewerkgever worden 

De uitdagingen rond rekruteren zijn talrijk: 

 • verhogen van de efficiëntie (snellere aanwerving, kortere procedures) 
 • vergroten van de doeltreffendheid (vacatures kunnen invullen en duurzaam kunnen invullen) 
 • kwaliteit bewaken (goeie laureaten, respecteren reglementair kader, selectiemethodologie) 
 • ervaring van kandidaten verbeteren 
 • klanten autonomie en verantwoordelijkheid geven. 

Werving en behoud van talent zijn hier prioriteiten. Dankzij een verbeterde interface krijgen kandidaten sneller de juiste informatie  en kunnen ze gemakkelijker hun aanvraag indienen. 

Wat aanwerving betreft, wordt bijzondere aandacht besteed aan kritieke functies en aan de modernisering en verkorting van de termijnen voor aanwervingsprocedures. Er wordt via private partners gewerkt om extra kandidaten te vinden die aan de selectieprocedure voor kritieke en strategische functies willen deelnemen. 

Voor de selectie van topmanagers worden extra kanalen gebruikt om proactief geschikte kandidaten te vinden. De aanwerving zal sneller en flexibeler verlopen, door zoveel mogelijk digitale tools voor interviews op afstand te gebruiken en te ontwikkelen en door de testportfolio uit te breiden.  

De federale overheid investeert in opleidingstrajecten waarbij deelnemers, aangeworven op basis van hun motivatie en potentieel, een intensieve opleiding van 6 tot 9 maanden volgen om zowel technische als generieke vaardigheden te ontwikkelen. 

Werken aan diversiteit 

De overheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor iedereen door: 

 • de rol van de ‘diversiteitsverantwoordelijken’ en de verwachtingen van deze personen te bepalen 
 • een diversiteitscharter met leidende ambtenaren te ondertekenen 
 • voor de Federal Diversity Award meer te focussen op inclusie  
 • meer aandacht te besteden aan de genderdimensie  
 • een strategisch plan ontwikkelen om 3% van het personeelsbestand in te vullen door personen met een handicap  
 • speciale aandacht te geven aan mensen met een immigratie-achtergrond. 

Een interessante loopbaan garanderen 

Om te zorgen voor interessante loopbanen, wil Petra De Sutter: 

 • het personeel aanmoedigen zich verder te ontwikkelen en het recht op opleiding onderzoeken 
 • ook intern inzetten op coaching en (loopbaan)begeleiding 
 • de interne markt ondersteunen en vergemakkelijken 
 • het systeem van de toegang tot niveau A verder ontwikkelen met de erkenning van eerder verworven competenties 
 • systemen onderzoeken die contractuele personeelsleden de kans geven om door te stromen naar een statutaire loopbaan 
 • het evaluatiesysteem veranderen om de administratieve last ervan te verminderen, een feedbackcultuur invoeren en de doelstellingen van het personeelslid koppelen aan het strategisch plan van de organisatie  
 • de loopbaan van de mandatarissen herzien (door het aantal mandaten in dezelfde functie te beperken en het statuut van het mandaat ad interim te herbekijken) 
 • specifieke trajecten uitstippelen voor topmanagers en voor wie potentieel heeft om topmanager te worden 
 • het verloningspakket te herzien (leasing van fietsen, enz.). 

Een gezonde loopbaan garanderen 

Er worden verschillende initiatieven genomen om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ambtenaren te ondersteunen: 

 • een beleid invoeren om ambtenaren aan te moedigen voldoende te bewegen 
 • een federaal plan voorstellen voor psychologische veerkracht op het werk   
 • het al te rigide systeem van reïntegratie in de federale overheid herzien  
 • het ziektepensioen herzien. 

Telewerk verankeren 

De komende maanden wordt de bijgewerkte regelgeving rond telewerk gepubliceerd. 

Die voorziet om: 

 • te streven naar gemiddeld 2 dagen telewerken per werknemer per week  
 • aandacht te besteden aan de sociale cohesie en dus aan het evenwicht telewerk/kantoorwerk 
 • het recht op deconnectie te verankeren 
 • een goede telewerkvergoeding te krijgen. 

Een efficiënte en duurzame interne werking 

Qua federale personeel: 

 • de overige federale overheidsdiensten sluiten zich aan bij PersoPoint 
 • op het gebied van de personeelskredieten wordt gestreefd naar een proactieve strategische personeelsplanning en naar de mogelijkheid om de personeelsplannen te koppelen aan de planning van de behoeften van de Regie op het gebied van gebouwen. 

Qua overheidsopdrachten: 

 • Het koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten wordt vervangen door een beter  systeem voor aankopen 
 • er worden clausules opgenomen die leveranciers aanmoedigen om een milieuvriendelijke, duurzame, ethische en maatschappelijk verantwoorde offerte in te dienen 
 • er wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor KMO’s en startende ondernemingen om de innovatiekracht van ons land te ondersteunen (e-learningmodule, ...) 
 • de oprichting van een ombudsdienst wordt overwogen 
 • er wordt een nieuw e-Procurementplatform ontwikkeld om de digitalisering van het hele proces mogelijk te maken. 

Ook andere thema’s komen aan bod, zoals: 

 • de invoering van opleiding en sensibilisering rond cyberbeveiliging 
 • de omzetting in de federale publieke sector van de Europese richtlijn rond de bescherming van personen die integriteitsschendingen van het EU-recht melden  
 • de publicatie van een nieuwe omzendbrief met een nieuw waardenkader. De vijf waarden van de federale ambtenaren zijn reeds goedgekeurd: Algemeen belang, Professionalisme, Respect, Vertrouwen en Maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
 • er is ook een actieplan rond integriteit binnen de beleidscellen ontwikkeld. 

De blik naar buiten gericht 

De ambitie is om samenwerking te stimuleren en synergieën actief te organiseren: 

 • met het College van voorzitters van de directiecomités 
 • met het netwerk van hr-directeuren 
 • met Defensie, de federale politie en de overheidsbedrijven 
 • met andere bestuursniveaus in ons land om tot een meer samenhangend beleid te komen en de mogelijkheden rond mobiliteit, re-integratie en heroriëntering te analyseren 
 • met andere landen (ontwikkelingssamenwerking, synergie tussen Europese landen, voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024) 
 • met de sociale partners: door een meerjarig sociaal akkoord uit te voeren, door hen van bij het begin te betrekken bij initiatieven zoals de opstelling van strategische en operationele plannen en door het Belgische voorzitterschap van het ‘Social Dialogue Committee’ af te sluiten met een akkoord over krachtlijnen voor beleid rond welzijn, deconnectie en telewerk 
 • met het bedrijfsleven, de academische wereld en ambtenaren om ambtenaren beter in staat te stellen wetenschappelijk onderbouwd beleid uit te voeren 
 • met de minister voor Duurzame Ontwikkeling, door een plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de federale overheidsinstellingen af te sluiten  
 • met de NMBS, door de invoering van flexibele reispassen  
 • met de Regie der Gebouwen en de FOD BOSA, voor een fietsbeleid voor federale ambtenaren 
 • met federale ambtenaren voor een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel buiten de werkuren. Er zal een analyse van de mogelijkheden worden gemaakt om ambtenaren verder aan te moedigen vrijwilligerswerk te verrichten. 
 • Deze strategische en operationele plannen worden uitgevoerd samen met de collega's die verantwoordelijk zijn voor de transversale activiteitsgebieden. Dit omvat de ontwikkeling van transversale doelstellingen over alle federale overheidsdiensten heen. 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 19 november 2021.