Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr 686: richtlijnen voor federale personeelsleden in geval sluiting scholen of opvang wegens COVID-19

Datum: 

Voor federale personeelsleden (statutairen en contractuelen) die een kind moeten opvangen door sluiting (door corona) van de kinderopvang, school of opvang voor personen met een handicap werden nu richtlijnen uitgewerkt en beschreven in ‘omzendbrief nr 686 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap’.

Richtlijnen

Deze richtlijnen bepalen wat je als federaal personeelslid kan doen als je een minderjarig kind of een persoon met een handicap moet opvangen in die bijzondere situatie:

 • je moet je werkgever meteen inlichten
 • de school, opvang of het centrum bezorgt je een attest voor de werkgever. Dit attest bevestigt dat de instelling of de klas als gevolg van COVID-19 gesloten is en vermeldt de periode waarin de sluiting van toepassing is.
 • deze regeling is niet van toepassing op de sluiting van de scholen tijdens de schoolvakanties maar wel op
  • periodes van collectieve sluiting van de scholen (bijv. de week vóór kerstmis)
  • periodes van collectief, voltijds afstandsonderwijs (bijv. week van 8 tot 12 februari 2021 in het Vlaams middelbaar onderwijs). 

   Voor de schoolvakanties kan je gebruik maken van een verlofstelsel zoals onder andere het jaarlijks vakantieverlof of een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
 • je doet telewerk tijdens deze periode
 • als telewerk niet mogelijk is word je ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar die maximaal de mogelijkheden rond de aanpassingen van de werkregeling en de arbeidsorganisatie bekijkt. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verzoening van de continuïteit van de dienstverlening met de nood aan de opvang van kinderen.
 • je krijgt een dienstvrijstelling voor de periodes waar de zorg voor je kind niet te combineren is met je werkzaamheden en er geen alternatieve opvang is voorzien door de gesloten instelling&
 • je kan ook altijd gebruik maken van vakantieverlof of inhaalrust/inhaalverlof dat je nog te goed hebt.

Bijzondere aandachtspunten

De organisaties worden opgeroepen om de hiërarchische chefs te sensibiliseren in deze buitengewone situatie. Hou rekening bij de bepaling van de doelstellingen van personeelsleden die in deze omstandigheden telewerk doen en bij de evaluatie van het behalen van deze doelstellingen op het einde van de evaluatiecyclus. Dit werd ook uitgebreid toegelicht in de rubriek ‘coronavirus-covid-19/Evaluatie’ op Fedweb.

Volgende bepalingen zijn ook nog steeds van toepassing:

Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 07 december 2021.