Skip to main content

In het Staatsblad: omzendbrief richtlijnen COVID-19-maatregelen rond telewerk en quarantaine

Datum: 

De omzendbrief nr 685 met richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelingen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2020.

Door de verspreiding van COVID-19 worden er al een tijdje dringende maatregelen genomen om het risico voor de volksgezondheid te verminderen.

Daaronder valt onder andere

 • telewerk en de invoering van het ‘quarantainegetuigschrift’ voor werknemers
  • die zich in de incubatieperiode bevinden van COVID-19 
  • tot een medische risicogroep behoren.
 • de invoering van een ‘quarantaineperiode’ voor wie terugkomt van niet-essentiële reizen zoals toeristische reizen, in functie van de door de FOD Buitenlandse Zaken gecommuniceerde kleurcodes.

De richtlijnen hiervoor werden uitgewerkt in deze omzendbrief die op 1 september 2020 in werking trad:

1) voor de organisatie van het werk: volg de richtlijnen van artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COV1D-I9 te beperken, gewijzigd door het ministerieel besluit van 28 juli 2020

2) voor quarantainegetuigschriften:

 • het personeelslid dat niet naar de werkplaats mag gaan door een quarantainegetuigschrift, doet telewerk. Als er geen telewerk mogelijk is, wordt het personeelslid ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar en voert de taken uit die het krijgt en krijgt dienstvrijstelling voor de periodes waarin er geen taken zijn.
 • personeelsleden die bij terugkomst van een niet-essentiële reis naar het buitenland een quarantainegetuigschrift krijgen: zie punt 3.

3) over verplichte of aanbevolen quarantaineperiode: voor personeelsleden die terugkomen van een niet-essentiële reis en in quarantaine moeten, zijn er 2 hypotheses:

 • telewerk, als de leidend ambtenaar het om dienstredenen nodig vindt dat het personeelslid werkt tijdens de quarantaineperiode. Als er geen telewerk mogelijk is of het niet toegestaan wordt, neemt het personeelslid verlof tijdens de quarantaineperiode.
 • als bij vertrek naar het buitenland voor een niet-essentiële reis de regels bepalen dat bij terugkeer geen verplichte of aanbevolen quarantaineperiode is, dan zijn de regels voorzien in punt 2, deel 1 van toepassing
 • dit punt is niet van toepassing op dienstreizen. Dan gelden de voorwaarden van punt 1.

Het bewijs dat de geldende regels op het moment van vertrek niet voorzagen in verplichte of aanbevolen quarantaineperiode bij terugkeer uit het buitenland is de verantwoordelijkheid van het personeelslid.

Meer info

 • in de omzendbrief nr 685 met richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelingen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk

Pagina laatst gewijzigd op 07 september 2020.