Skip to main content

COVID-19: richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst

Datum: 

De omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020 dat richtlijnen bevat voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 is in het Belgische Staatsblad van 3 juni 2020 gepubliceerd.

Voor wie?

Deze omzendbrief is van toepassing op de federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, het Ministerie van Defensie en de instellingen van openbaar nut die behoren tot het federaal administratief openbaar ambt zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Context

Ten gevolge van de coronavirus COVID-19 gezondheidscrisis werden vergelijkende wervingsselecties opgeschort tijdens de periode van 18 maart 2020 tot 24 mei 2020.

Deze opschorting heeft als gevolg dat een personeelslid met een startbaanovereenkomst (‘Rosettacontract’) van wie de overeenkomst verloopt wegens zijn leeftijd, niet kan worden toegelaten tot de stage of geen arbeidsovereenkomst kan krijgen. Dit in toepassing van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten als de persoon slaagt voor de vergelijkende selectie.

De arbeidsrelatie met het personeelslid met een startbaanovereenkomst zou in dit geval automatisch moeten eindigen.

Concreet

De omzendbrief nr. 682 vermijdt dat de arbeidsrelatie met een startbaanovereenkomst automatisch eindigt.

Deze omzendbrief voorziet immers dat de jonge werknemers met een startbaanovereenkomst die de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt in het eerste kwartaal van 2020 of deze leeftijd van 26 jaar bereiken in de loop van het tweede kwartaal van 2020 een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum 3 maanden kunnen krijgen die 1 keer kan worden hernieuwd, zelfs als ze niet voldoen aan de voorwaarde bedoeld in artikel 2, 4° van het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2005.

Voorwaarden

  • De overeenkomst moet afgesloten worden in dezelfde functie als deze uitgeoefend in het kader van de vorig startbaanovereenkomst en onder dezelfde voorwaarden.
  • Het afsluiten van de overeenkomst moet aan een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte of aan een bijkomende/specifieke taak tegenkomen.

Let op: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur kan op basis van deze omzendbrief in geen enkel geval aanleiding geven tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Meer info

  • In de omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

Pagina laatst gewijzigd op 04 juni 2020.