Skip to main content

Uitzendarbeid: nieuwe regelgeving

Datum: 

Het koninklijk besluit dat het reglementair kader voor het invoeren van uitzendarbeid bij bepaalde federale diensten, overheidsbedrijven en HR Rail bepaalt en uitzendarbeid implementeert is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2019. Dit besluit maakt deel uit van de uitvoering van het regeerakkoord.

Zodra dit koninklijk besluit in werking treedt (op 1 februari 2019), zal uitzendarbeid voor bepaalde federale diensten, overheidsbedrijven en HR Rail mogelijk zijn in volgende gevallen:

  • de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is
  • de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd is
  • de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid, die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd door deeltijdse loopbaanonderbreking voor zover de wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor bepaalde duur is
  • de tijdelijke vervanging van een statutair personeelslid die zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent
  • de tijdelijke vermeerdering van werk
  • de uitvoering van een uitzonderlijk werk*.

Het koninklijk besluit.bepaalt voor elk van de vormen van uitzendarbeid o.a. de na te leven procedures en de maximumduur. Rapportering en monitoring zal gebeuren bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Uitzendarbeid wordt geregeld door de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (uitzendarbeidswet).

Meer info

* Uitzonderlijk werk : omdat de definitie van uitzonderlijk werk niet alleen van toepassing is op de federale overheid, maar ook op de andere entiteiten (bijvoorbeeld de gemeenschappen en de gewesten), wordt de definitie van uitzonderlijk werk opgenomen in een afzonderlijk koninklijk besluit dat eveneens in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2019 is gepubliceerd. Dit besluit trad in werking op 14 januari 2019.

Pagina laatst gewijzigd op 18 februari 2019.