Skip to main content

Ministerraad: 2e pensioenpijler voor contractuelen

Datum: 

De Ministerraad van 5 april 2019 heeft zijn goedkeuring gegeven voor de opstart van een overheidsopdracht voor de aanwijzing van een verzekeringsmaatschappij die zal instaan voor de pensioentoezeggingen voor de contractuele personeelsleden van de federale staat.

De Ministerraad van 3 mei 2019 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed om de bepalingen van de verschillende geldelijke statuten voor contractuele personeelsleden aan te passen zodat ze rekening houden met de invoering van een aanvullend pensioen voor deze personeelsleden. Dit ontwerp moet nog voor vakbondsonderhandelingen en aan de Raad van State worden voorgelegd voor het ter ondertekening wordt voorgelegd aan de Koning en in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dit aanvullend pensioen treedt op 1 juli 2019 in werking. 

Toepassingsgebied

Het aanvullend pensioen zal van toepassing zijn op:

  1. contractuele personeelsleden (behalve studenten en gepensioneerden. Mandaathouders en statutaire personeelsleden zijn ook uitgesloten):

  2. de personeelsleden van een beleidscel op federaal niveau die rechtstreeks zijn aangeworven door deze beleidscel en die dus niet gedetacheerd zijn

  3. de contractuele personeelsleden van de (lokale en federale) politie

  4. de contractuele personeelsleden van het BIPT

  5. de contractuele personeelsleden van FEDASIL.

Dit aanvullende pensioen is van toepassing op de contractuelen van de hierboven bedoelde instellingen van wie de arbeidsovereenkomst lopende is op 1 juli 2019 of die een arbeidsovereenkomst krijgen na deze datum. Voor contractuelen die al zijn aangeworven op 1 juli 2019 is bepaald dat de werkgever bijdraagt vanaf de datum van de aanwerving die loopt op 1 juli 2019, maar ten vroegste vanaf 1 januari 2017.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen andere federale overheidsentiteiten en federale publiekrechtelijke rechtspersonen die niet hierboven bedoeld zijn, worden opgenomen in het pensioenplan voor hun contractuele personeelsleden. De Ministerraad zal echter moeten beslissen over hun aansluiting als de opdracht wordt gegund. 

De hierboven bedoelde personeelsleden kunnen echter geen andere 2e pensioenpijler genieten. In dat geval zijn er overgangsmaatregelen van toepassing.

Bedrag van de bijdragen

De bijdrage van de federale staat voor het aanvullende pensioen van de contractuelen zal overeenkomen met:

  • 1% voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017

  • 1,5% voor de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018

  • 3% vanaf 1 januari 2019.

De bijdrage wordt berekend op basis van de brutowedde van de maand januari of, als dat niet kan, op basis van de brutowedde van de eerste maand dienst, rekening houdend met het percentage die de prestaties vertegenwoordigen van een voltijdse baan.

De contractuele personeelsleden krijgen dit voordeel gratis en hoeven dus geen bijdrage te betalen.

Voor welk voordeel?

Het voordeel dat het personeelslid hiermee kan doen, hangt dus, zoals hierboven reeds werd vermeld, af van zijn verloning en van zijn prestatiepercentage, maar ook van de periode waarin hij dit voordeel genoten zal hebben en van het rendement van de pensioentoezeggingen.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit en van de pensioentoezegging (voor de 2e pijler) is vastgesteld op 1 juli 2019.

Aanvullende informatie

De FOD BOSA is belast met het beheer van het individuele dossier van het personeelslid. Zodra de overheidsopdracht wordt gegund en men dus weet wie de verzekeraar is, wordt er via een nieuwe mededeling verduidelijkt tot wie men zich moet richten. Voorts zal er ook gezorgd worden voor een FAQ (frequently asked questions = vaak gestelde vragen). Er worden dan ook scenario's uitgewerkt om voorbeeldbedragen te geven.

Pagina laatst gewijzigd op 07 mei 2019.