Skip to main content

Ministerraad: reglementair kader en implementatie uitzendarbeid

Datum: 

De Ministerraad van 2 maart 2018 keurde een ontwerp van koninklijk besluit (KB) goed dat het reglementair kader voor het invoeren van uitzendarbeid bij bepaalde federale diensten, overheidsbedrijven en HR Rail bepaalt en uitzendarbeid implementeert. Dit ontwerp kadert binnen het regeer- en zomerakkoord.

Uitzendarbeid wordt geregeld door de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (uitzendarbeidswet).

Als dit ontwerp van KB goedgekeurd wordt, is bij inwerkingtreding uitzendarbeid mogelijk voor bepaalde federale diensten, overheidsbedrijven en HR Rail ingeval van:

 • de tijdelijke vervanging van een contractueel van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst
 • de tijdelijke vervanging van een contractueel van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd
 • de tijdelijke vervanging van een contractueel, die met toepassing van artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, zijn arbeidsprestaties heeft verminderd voor zover de wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet voor een onbepaalde tijd werd gesloten
 • de tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent
 • de tijdelijke vermeerdering van het werk
 • de uitvoering van uitzonderlijk werk.

Het KB bepaalt voor elk van de vormen van uitzendarbeid o.a. de na te leven procedures en de maximum duur. Rapportering en monitoring zal gebeuren bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Omdat de definitie van uitzonderlijk werk niet alleen van toepassing is op de federale overheid, maar ook op de andere entiteiten, wordt de definitie van uitzonderlijk werk opgenomen in een afzonderlijk KB.
 

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

 • onderhandelingen in comité B
 • advies van de Commissie Overheidsbedrijven
 • advies van de Raad van State
 • handtekening van de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2018.