Skip to main content

Contractuelen: thematische verloven flexibeler

Datum: 

Ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand 

Contractuele personeelsleden kunnen binnenkort hun prestaties met 1/10de verminderen in het kader van het ouderschapsverlof.

Met de toestemming van hun werkgever kunnen ze ook:

  • hun voltijds ouderschapsverlof in weken opsplitsen 
  • hun halftijds ouderschapsverlof in maanden opsplitsen 
  • hun voltijds verlof voor medische bijstand in weken opsplitsen.  

De wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen inzake ouderschapsverlof werd immers op 26 september 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.   

Vooraleer personeelsleden gebruik kunnen maken van dit 1/10de ouderschapsverlof en de nieuwe mogelijkheden om op te splitsen, moeten eerst de koninklijke besluiten betreffende het recht op ouderschapsverlof en de onderbrekingsuitkeringen worden aangepast. De datum van inwerkingtreding is dus nog niet bekend.   

Verlof voor palliatieve zorgen 

Deze wet voorziet ook in een versoepeling van het verlof voor palliatieve zorgen in de vorm van een halftijdse of 1/5de onderbreking.    

Aangezien dit recht rechtstreeks wordt geregeld door de gewijzigde wetgeving, is de flexibilisering van het verlof voor palliatieve zorgen op 6 oktober 2018 in werking getreden.

Adoptieverlof  

Vanaf 1 januari 2019 wordt de duur van het adoptieverlof van de contractuele personeelsleden verlengd.  

Momenteel kunnen contractuelen kiezen tussen adoptieverlof (type privésector) en adoptieverlof (type openbare sector), maar de cumulatie van deze twee soorten verlof is niet toegestaan.  

Momenteel bedraagt de duur van het verlof voor adoptie (privésector) maximaal 6 weken per ouder wanneer het kind jonger is dan 3 jaar. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar bedraagt het adoptieverlof maximaal 4 weken per ouder. Er is geen recht op adoptieverlof voor ouders van wie het kind ouder dan 8 jaar is.  

Vanaf 2019 bedraagt de duur van het adoptieverlof maximaal 6 weken per ouder, ongeacht de leeftijd van het kind. De maximale leeftijd van 8 jaar verdwijnt, maar het kind moet minderjarig zijn.   

Daarnaast komt er in de periode 2019-2027 om de twee jaar een extra week adoptieverlof bij. Als er twee adoptieouders zijn, worden de extra weken onder hen verdeeld.   

Tegen 2027 zal er dus 17 weken adoptieverlof per koppel zijn, waarvan 6 weken door elke ouder afzonderlijk en 5 weken extra te verdelen tussen de twee adoptieouders.   

Pleegouderverlof   

Contractuele personeelsleden krijgen ook een verlenging van de duur van het pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019.  

Net als bij adoptieverlof: 

  • krijgen pleegouders maximaal 6 weken verlof per ouder, ongeacht de leeftijd van het kind.  
  • wordt tot 2027 om de 2 jaar een extra week verlof toegevoegd
  • heeft vanaf 2027 elke ouder recht op 6 weken verlof, plus 5 weken verlof te verdelen tussen de twee pleegouders. 

Pagina laatst gewijzigd op 30 oktober 2018.