Skip to main content

Ministerraad: ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Datum: 

Dit bericht wordt vervangen door het bericht van 5 mei 2017.

De Ministerraad van 23 december 2016 keurde een ontwerp goed over een gemeenschappelijk kader voor de toelagen en vergoedingen voor de personeelsleden van het openbaar ambt.

Momenteel worden deze toelagen en vergoedingen geregeld door 33 verschillende koninklijke besluiten. Dit ontwerp, dat kadert binnen de harmonisering en de vereenvoudiging van het statuut, vereenvoudigt en actualiseert de administratieve procedures van toelagen en vergoedingen in één besluit.

Naast de talrijke redactionele vereenvoudigingen bevat het ontwerp de volgende belangrijke inhoudelijke wijzigingen:

 • Vakantiegeld: de competentiepremie wordt geïntegreerd in de berekening van het vakantiegeld en deze wordt rechtstreeks 92% van de wedde van de maand maart van het vakantiejaar
 • Directietoelage: de toekenningsvoorwaarden worden herzien. De toelage is enkel voor personeelsleden die een team van minstens 5 personen beheren. Het bedrag van de toelage voor de personeelsleden van niveau D wordt 1.000 euro.
 • Toelage voor de uitoefening van een hogere functie:
  • de leidend ambtenaar is als enige bevoegd om een hogere functie aan te wijzen
  • bij een definitief vacante betrekking wordt een verlenging van de hogere functie na 2 jaar mogelijk als de opgestarte procedure voor definitieve toekenning nog niet heeft geleid tot de benoeming van een kandidaat
  • de toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag dat het personeelslid de hogere functie uitoefent (minimale duur uitoefening van 30 dagen).
 • Toelagen voor bijkomende prestaties: de betaling van overuren zonder recuperatie in geval van onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vereisen is voorzien in de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. De maatregelen genomen in dit ontwerp-KB leggen de toelage vast als aan de voorwaarden voor de betaling van de overuren is voldaan: het bedrag van de toelage per uur prestatie bedraagt 1/1976e van de bruto-jaarwedde genomen als basis voor de berekening van de wedde van de maand waarin de prestaties werden verricht.
 • Toelage voor opleidingsactiviteiten: er wordt voor het hele federale openbare ambt een gemeenschappelijk reglementair kader gecreëerd voor de betaling van de opleidingsactiviteiten aan personeelsleden die cursussen geven als dat geen deel uitmaakt van hun normale activiteiten.
 • Projecttoelage: de projecttoelage wordt geschrapt. Er komt een overgangsbepaling voor personeelsleden die deze toelage kregen op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit KB.
 • Vergoeding voor reiskosten: bij verplaatsingen voor dienstredenen met het openbaar vervoer worden de verplaatsingskosten terugbetaald aan de prijs van een reis in tweede klas, ongeacht niveau of functie van het personeelslid
 • Vergoeding voor verblijfkosten:
  • naast de reeds bestaande voorwaarden moet de verplaatsing voortaan langer dan 7 uur duren en mag ze er geen aanleiding toe geven dat de werkgever de maaltijdkosten op zich neemt of een voordeel van dezelfde aard. Het bedrag van de dagelijkse vergoeding voor verblijfkosten blijft hetzelfde voor alle niveaus en bedraagt 10 euro
  • bij regelmatige prestaties buiten de administratieve standplaats, kan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslissen een maandelijkse forfaitaire vergoeding toe te kennen die gelijkstaat met de dagelijkse vergoeding (maximum 16 keer), met het oog op de personeelsleden die in inspectiediensten werken. Er kan ook een aanvullende vergoeding worden toegekend voor de internet- en telefoonkosten in deze gevallen of als de woonplaats van het personeelslid werd vastgesteld als administratieve standplaats.
  • voor verplaatsingen naar het buitenland worden de vergoedingen vastgelegd op basis van de vergoedingen voor het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken bij verblijf in het buitenland. Omdat er een gemeenschappelijke sokkel is vastgesteld, wordt er voorgesteld dat alle specifieke reglementeringen die door de departementen met hetzelfde doel zijn aangenomen, opgeheven worden.
 • Fietsvergoeding: de vergoeding wordt ook mogelijk voor wie een elektrische fiets met een maximale snelheid van 25 km per uur gebruikt.
 • Vergoeding voor telewerk: de vergoeding krijgt een maximale maandelijkse limiet van 20 euro per maand.
 • Specifieke toelage en specifieke vergoeding:
  • er kan steeds een specifieke toelage gecreëerd en toegekend worden aan het personeelslid voor verrichte prestaties die niet als normaal kunnen worden beschouwd, voor zover deze prestaties niet gedekt zijn door een andere toelage in dit besluit
  • er kan steeds een specifieke vergoeding gecreëerd en toegekend worden aan het personeelslid dat verplicht is om naar aanleiding van de uitoefening van zijn functie werkelijke kosten te dragen die niet als normaal kunnen worden beschouwd, voor zover deze kosten niet gedekt zijn door de andere vergoedingen in dit besluit.
    

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

 • onderhandelingen Comité B
 • advies van de Raad van State
 • handtekening van de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 17 mei 2017.