Skip to main content

In het staatsblad: flexwerk

Datum: 

De Ministerraad van 20 oktober 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk. Dit koninklijk besluit werd op 21 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit KB treedt in werking op 1 april 2017. Tegen die datum wordt de info in de rubrieken op Fedweb aangepast.

Het overgrote deel van de wijzigingen zijn aanpassingen aan het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden (verlofbesluit).

De maatregelen zijn te groeperen in drie krachtlijnen:

1) Voltijds werk efficiënter organiseren waardoor werk langer kan volgehouden worden:

 • het kader voor telewerk en satellietwerk verbeteren
 • creatie van een (tijdelijk) mechanisme ‘lichter werk’.

2) Deeltijds werk efficiënter en transparanter organiseren zodat werk, vrije tijd en zorg beter combineerbaar worden voor alle personeelsleden, deeltijdse en voltijdse:

 • uniformisering van de ouderschapsverloven
 • de procedures rond vaststelling van de werkkalender bij deeltijds werk uniformiseren
 • invoering van een 90%-regeling voor o.a. alleenstaande personeelsleden met (jonge) kinderen.

3) Voltijdse afwezigheid voor zorg en/of vrije tijd toegankelijk en haalbaar maken voor iedereen:

 • de creatie van een ‘tijd’-spaarrekening
 • zorgverlof voor alle personeelsleden mogelijk maken
 • de mini-loopbaanonderbreking bij ziekte van een kind voor (alle) jonge ouders
 • uitbreiding van het voltijds onbezoldigd verlof en versoepeling van de modaliteiten. 
   

Meer info

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 21 maart 2017.