Skip to main content

Functionele tweetaligheid

Datum: 

In het regeerakkoord van 9 oktober 2014 werd overeengekomen om de functionele tweetaligheid in werking te laten treden. Daarmee wil de regering enerzijds een kwaliteitsvolle communicatie met de eigen medewerkers garanderen en anderzijds de ambtenaar die wordt geëvalueerd, beschermen. Het juridische kader hiervoor is nu uitgewerkt: het koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende de uitvoering van artikel 43ter§7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 mei 2017, om medewerkers van een andere taalrol te kunnen evalueren, de ambtenaar geslaagd moet zijn voor de taaltest functionele kennis - evaluatie (het nieuwe artikel 10bis).

Daarnaast werden de functies bepaald die de eenheid in de rechtspraak moeten verzekeren.

Welke overheidsdiensten?

Deze nieuwe regeling geldt enkel voor de centrale diensten en uitvoeringsdiensten van de FOD’s en POD’s.

Logisch gevolg is dat voor alle diensten die buiten deze regeling vallen (zoals openbare instellingen van sociale zekerheid, instellingen van openbaar nut, wetenschappelijke of andere federale instellingen) het zo blijft dat alle leidinggevende ambtenaren die hun tweetaligheid officieel willen laten erkennen een taalbewijs artikel 12 moeten behalen.

Welke functies?

De taaltest functionele kennis – evaluatie (artikel 10bis) is verplicht voor alle mandaathouders en voor elke ambtenaar die medewerkers van een andere taalrol wil evalueren.

Daarnaast werden ook de functies die de eenheid in de rechtspraak moeten verzekeren bepaald:

  • de voorzitter, de voorzitter van het directiecomité
  • de houder van een managementfunctie 1
  • de functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie
  • voor zover deze evaluator is, de ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst.

Ben je niet zeker of deze regeling ook op jou van toepassing is? Contacteer dan jouw stafdienst P&O.
 

Welke taaltesten?

  • Evaluatietaak (artikel 10 bis): deze test bestaat uit een proef mondelinge expressie voor een jury (een simulatie van een evaluatiegesprek) en een leesproef op pc (begrijpend lezen en controle van de inhoud van een tekst).
  • Eenheid van de Rechtspraak (artikel 11 bis): deze test bestaat uit een specifieke mondelinge proef voor een jury die de kennis van de administratieve en juridische woordenschat meet op basis van een syllabus die ter beschikking staat op de website van Selor.

De ambtenaar die de eenheid in rechtspraak moet verzekeren, moet eerst slagen voor de taaltest functionele kennis – eenheid in de rechtspraak (artikel 11bis) om te kunnen deelnemen aan de taaltest functionele kennis – evaluatie (artikel 10 bis).

Is een vrijstelling mogelijk?

Vrijstellingen zijn wettelijk voorzien voor wie in bezit is van het taalbewijs artikel 7 (niveau A of B) of artikel 12.
 

Wat als je (niet) slaagt?

De kandidaat die slaagt voor een proef (bv. een leesproef of een interview) kan zich onmiddellijk inschrijven voor en deelnemen aan een volgende proef.

De kandidaat die niet slaagt voor een proef, kan zich ook onmiddellijk inschrijven maar kan pas na 3 maanden vanaf de bekendmaking van zijn resultaat opnieuw deelnemen. Deze 3 maanden geven aan de kandidaat de kans om zijn competenties te ontwikkelen.

Voor de taaltest functionele kennis – eenheid in de rechtspraak (artikel 11bis) is er geen ontwikkelingstermijn voorzien van 3 maanden. Dit door de aard van de taaltest: mondelinge kennistest van administratieve en juridische woordenschat. De kandidaat kan dus bij niet slagen zich opnieuw inschrijven en deelnemen zonder ontwikkelingstermijn.

Tegen wanneer?

Voor de mandaathouders die al in dienst zijn, is er een overgangstermijn van 30 maanden voorzien vanaf 1 mei 2017 om te slagen voor de taaltest - functionele kennis evaluatie (artikel 10bis) en - in voorkomend geval - vooraf voor de taaltest functionele kennis – eenheid in de rechtspraak (artikel 11 bis).
Voor de ambtenaren die de eenheid van rechtspraak moeten verzekeren en al in dienst zijn is er eveneens een overgangstermijn van 30 maanden voorzien vanaf 1 mei 2017.

De ambtenaren die medewerkers van de andere taalrol willen evalueren, moeten vanaf 1 mei 2017 geslaagd zijn voor de taaltest – functionele kennis evaluatie (artikel 10 bis) of ervan vrijgesteld zijn (omdat ze het taalcertificaat artikel 12 of 7 niveau A of 7 niveau B behaald hebben).
Voor de mandaathouders die nog niet in dienst waren op 1 mei 2017 en nieuwe aanstellingen in dezelfde betrekking geldt een overgangsperiode van 6 maanden vanaf de aanstelling.

Hoe kan je je inschrijven?

De testen zelf vinden plaats in Brussel (WTC III). Je kan je nu al inschrijven via deze link. Een eerste reeks van testen staan gepland tussen 2 mei 2017 en 16 juni 2017.
 

Hoe kan je je voorbereiden?

Wie deelneemt aan deze taaltesten, heeft enkele interessante hulpmiddelen ter beschikking.

  • Een online opleiding (voor alle evaluatoren): als je je wil voorbereiden op deze taaltesten, of als je meer informatie wenst, raden we je aan om de e-learningopleiding ‘Selor - Voorbereiding op de taaltesten Frans van artikel 10bis en 11bis e-learning’ te volgen. Deze opleiding is reeds vrij beschikbaar voor iedereen.
  • Een oriëntatiesessie: na de online opleiding kan je ook deelnemen aan een voorbereidingssessie van 2 uur (WTC III). Daar krijg je advies op maat om je voor te bereiden op de taaltest. Je kan je nu al inschrijven voor een sessie in maart 2017 of april 2017: ‘Selor - Voorbereidingssessie op de taaltesten Frans van artikel 10bis en 11bis'.
  • Een syllabus (voor deelnemers aan de test ‘Eenheid van de Rechtspraak’): via deze link is een syllabus beschikbaar met alle woorden en uitdrukkingen die gekend moeten zijn.
  • Individuele taalcoaching (alleen voor mandaathouders): mandaathouders die al in dienst zijn, kunnen ook een beroep doen op individuele taalcoaching. Deze coaching bestaat alleen voor mandaathouders, omdat bij niet slagen hun mandaat van rechtswege wordt beëindigd.

 

Meer info?

Klik op de linken hieronder voor meer informatie:

over de wettelijke basis
over de taaltesten
over de taalleertrajecten.

Pagina laatst gewijzigd op 17 maart 2017.