Skip to main content

Duitstalige gemeenschap: taalcertificaten

Datum: 

Het koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is gepubliceerd in het staatsblad van 20 juli 2016.

Dit koninklijk besluit heeft als doel het mechanisme te bepalen dat voor de plaatselijke diensten van de Duitstalige gemeenschap zal toelaten taalcertificaten in aanmerkingen te nemen.

Een Commissie van deskundigen werd opgericht om te oordelen over de gelijkwaardigheid van de certificaten. Dit Koninklijk besluit is bepaald in uitvoering van de wet van 21 april 2016 houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Ter herinnering: deze wet van 21 april 2016 beantwoordde aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 februari 2015. Het artikel 53 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken was gewijzigd, voor de plaatselijke diensten van de Duitstalige gemeenschap,  zodat ‘Selor niet langer het monopolie heeft wat de examens voor taalkennis betreft’. Voor deze plaatselijke diensten kunnen taalcertificaten (andere dan afgeleverd door Selor) uitgereikt aan onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat inderdaad in aanmerking komen.

De Minister belast met Ambtenarenzaken zal nu zo snel mogelijk de commissie van deskundigen samenstellen alsook een huishoudelijk reglement goedkeuren.

Het secretariaat wordt verzekerd door de FOD P&0.

 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 22 september 2016.