Skip to main content

Intrafederale mobiliteit: rechterlijke macht en militairen

Datum: 

De Ministerraad van 28 oktober 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed

 • over de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en
 • tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing.

Doelstellingen:

 

 1. Mobiliteit van een statutair personeelslid van de rechterlijke orde naar een federale overheidsdienst:
 • als statutair personeelslid van de rechterlijke macht kan je bij het federaal openbaar orde solliciteren voor elke functie van een zelfde niveau of klasse. Je kan ook solliciteren voor elke functie in een hoger niveau of hogere klasse als je geslaagd bent voor een bevorderingsselectie naar dat hogere niveau of aan de klasse-anciënniteitsvoorwaarden voldoet in het kader van bevorderingen naar niveau A
 • de mobiliteit zal altijd met behoud van wedde gebeuren. Als de mobiliteit naar een hogere klasse of anciënniteit gebeurt, zal je uiteraard een weddeverhoging krijgen. Die verhoging is gelijk aan degene die je zou krijgen als je bij de rechterlijke macht gebleven was of als je al rijksambtenaar was.
 • zowel bij de integratie in een weddeschaal als bij de toekenning van de eerste bevordering naar de hogere weddeschaal zal er rekening worden gehouden met je loopbaan als statutair personeelslid van de rechterlijke orde, als de mobiliteit gebeurt in een gelijkwaardige graad van hetzelfde niveau of dezelfde klasse. Je behoudt ook het recht op de premie voor competentieontwikkeling tot het einde van de geldigheidsduur.

Een tweede ontwerp regelt, op initiatief van de Minister van Justitie, de overgang in de omgekeerde richting: de overplaatsing van een personeelslid van het federaal openbaar ambt naar de rechterlijke orde.

 1. Overplaatsing van militairen naar een overheidsdienst van het federaal openbaar ambt
 • als militair kan je een aanvraag tot overplaatsing indienen door in te gaan op een oproep voor een vergelijkende selectie die voor iedereen is opengesteld
 • de onderofficieren en officieren van niveau B hebben toegang tot de vergelijkende selecties voor overplaatsing
 • de militairen van niveau C en D, bekleed met de graad van eerste sergeant-majoor met een graadanciënniteit van meer dan vier jaar krijgen een gunstigere weddeschaal in geval van een terbeschikkingstelling of overplaatsing
 • als ze worden opgeroepen om in dienst te treden, worden de militairen van niveau D voor één jaar ter beschikking gesteld, en niet meer voor drie maanden
 • tijdens die terbeschikkingstelling zijn de militairen onderworpen aan het evaluatiesysteem dat in het federaal openbaar ambt geldt en krijgen ze dus een vermelding. Alleen de vermelding ‘onvoldoende’ heeft echter een impact op de situatie van de militair, namelijk het ambtshalve beëindigen van de terbeschikkingstelling.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

 • onderhandelingen Comité B en het Onderhandelingscomité van het militaire personeel
 • advies van de Raad van State
 • handtekening van de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De Ministerraad beslist ook dat het ontwerp op dezelfde datum in werking moet treden als het ontwerp inzake de interfederale mobiliteit naar de rechterlijke orde.

Pagina laatst gewijzigd op 28 oktober 2016.