Skip to main content

Ministerraad : vereenvoudiging van het statuut (quick wins)

Datum: 

Dit bericht wordt vervangen door het bericht van 15 juli 2016.

De Ministerraad van 25 maart 2016 keurde een ontwerp goed dat het statuut van het overheidspersoneel vereenvoudigt.

Naar aanleiding van de syndicale onderhandeling in het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, werd het ontwerp aangepast.

Dit project bevat een reeks wijzigingen aan het administratief en geldelijk statuut die in zes thema’s worden ingedeeld:

 1. Uitbreiding verantwoordelijkheden leidende ambtenaren
 2. Mobiliteit van overheidspersoneel in de eigen administratie
 3. Elektronische kennisgeving mogelijk voor bevordering binnen niveau A
 4. Aanwerving contractueel personeel
 5. Technische verbeteringen aan de 'nieuwe geldelijke loopbaan'
 6. Andere vereenvoudigingen

Stappen voor de inwerkingtreding:

 •    advies Raad van State
 •     Ministerraad
 •     ondertekening door de Koning
 •     publicatie Belgisch Staatsblad.
 1. Uitbreiding van de verantwoordelijkheden van de leidend ambtenaren.

  Bepaalde bevoegdheden van de minister worden overgeheveld naar de leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde):
 • bij selecties:
  • aan de minister van Ambtenarenzaken vragen om voor de houders van generieke attesten af te wijken van de diplomavoorwaarde
  • de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten bepalen
  • de organisatie van een test in het kader van de vrijwillige mutaties facultatief maken, en niet verplicht; de leidend ambtenaar zal beslissen of er een test wordt georganiseerd
 • voor de loopbanen:
  • het ontslag van alle stagiairs uitspreken
  • de personeelsleden van alle niveaus en klassen aanstellen voor de hogere ambten en de aanstellingen zelf verlengen
 • voor de bepaling van de administratieve standplaats en reiskosten:
  • de administratieve standplaats bepalen als die niet samenvalt met de plaats waar de centrale administratie of de buitendienst is gevestigd
  • speciale toelating verlenen als het personeelslid verplaatsingen binnen de agglomeratie van de administratieve standplaats in rekening brengt
 • bij verloven en afwezigheden:
  • bepalen welke functies (naast de functies A4 en A5) moeten worden uitgesloten van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid, van de loopbaanonderbreking en van de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden zodra de disponibiliteit van de ambtenaar een jaar bereikt
  • beslissen of de betrekking waarvan hij titularis was als vacant moet worden beschouwd

Het ontwerp voorziet ook in de overdracht van de bevoegdheid van de Koning naar de minister van Ambtenarenzaken van de classificatie van de functies in niveau A.

 1. Mobiliteit van overheidspersoneel in de eigen administratie
   
  • Het begrip ambtshalve mutatie wordt gecreëerd: in een aantal gevallen kunnen de organisaties een personeelslid ambtshalve overplaatsen naar een andere administratieve standplaats, bv. bij verhuizing van de dienst of daling van de werklast in verhouding tot het aantal personeelsleden
  • Het begrip tijdelijke mutatie wordt gecreëerd: organisaties kunnen een personeelslid tijdelijk naar een andere administratieve standplaats muteren bij gezondheidsproblemen of bij ernstige familiale of sociale problemen
  • De organisatie van een test in het kader van de vrijwillige mutaties wordt facultatief, en niet verplicht. De leidend ambtenaar zal beslissen of er een test wordt georganiseerd.
  • De procedure voor de verandering van graad wordt vereenvoudigd.
    
 2. Elektronische kennisgeving mogelijk voor bevordering binnen niveau A

  Voortaan kan een aantal berichten ook via mail bezorgd worden: het vacaturebericht, de sollicitatie van het personeelslid en het voorstel van rangschikking dat voor elke vacante betrekking wordt opgesteld
   
 3.  Aanwerving contractueel personeel

  Het wordt mogelijk om bij de aanwerving van contractuele personeelsleden af te wijken van de diplomavoorwaarde in geval van schaarste op de arbeidsmarkt.
   
 4. Technische verbeteringen aan de 'nieuwe geldelijke loopbaan' die op 1 januari 2014 in werking trad
   
  • het bedrag van de toelage voor een hoger ambt wordt vastgesteld op het ogenblik van de aanstelling en evolueert later niet meer. Voor de ambtenaren die bij de inwerkingtreding van dit besluit al een toelage voor de uitoefening van een hoger ambt ontvangen, wordt het bedrag herberekend en op die datum geblokkeerd
  • het personeelslid dat een nieuw contract krijgt of stagiair wordt in een hogere klasse of in een hoger niveau krijgt tot 31 december 2016 geen premie voor competentieontwikkeling. Die maatregel is echter niet retroactief.
  • het bedrag van de eerste normale bonificatie moet identiek toegepast worden voor het personeelslid dat zich niet kon inschrijven voor een gecertificeerde opleiding, omdat hij geen jaar niveau-anciënniteit had, en voor het personeelslid dat een jaar niveau-anciënniteit had maar zich niet kon inschrijven omdat zijn stage was verlengd
  • de vermelding ‘onvoldoende’ mag uiteindelijk niet minder impact hebben op de geldelijke loopbaan van een personeelslid dan de vermelding ‘te verbeteren’
  • een stagiair kan gedurende zijn stage geen bevordering naar een hogere weddeschaal krijgen
  • bevorderingen naar een hoger niveau en een hogere klasse: voor de toekenning van de hogere weddeschaal van het hogere niveau of de hogere klasse wordt er rekening gehouden met de toegekende bonificatie, zelfs als het bedrag daarvan is verminderd met het bedrag van de premie voor competentieontwikkeling
    
 5. Andere vereenvoudigingen:
   
  • de datum waarop aan de voorwaarde van de klasse-anciënniteit moet zijn voldaan, wordt de datum waarop het bericht van vacante betrekking wordt meegedeeld, als die datum niet valt voor de datum waarop de vacature wordt opengesteld
  • het personeelslid dat ter beschikking gesteld werd door een andere federale dienst wordt geëvalueerd door de begunstigde federale dienst
  • de verduidelijking van een bepaling over de berekening van het vakantiegeld: de afwezigheid wegens ziekte voor een contractueel personeelslid heeft geen gevolgen voor de berekening van zijn vakantiegeld
  • de wijziging en update van de lijst van de adviesorganen die zijn vrijgesteld van de ‘evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen
  • de vermeldingen ‘te verbeteren’ en ‘onvoldoende’  verhinderen een bevordering door verhoging in weddeschaal, door verhoging naar de hogere klasse of door overgang naar een hoger niveau of een verandering van graad
  • een personeelslid dat wordt bevorderd in de betrekking waarvoor hij hogere functies uitoefende, en die een lagere wedde krijgt dan zijn vorige wedde vermeerderd met de toelage voor hogere functies, behoudt zijn wedde, tot hij een gelijke wedde krijgt in zijn nieuwe graad/klasse
  • personeelsleden behouden hun oude weddeschaal (eventueel verhoogd met toekomstige bonificaties) als die gunstiger is dan de wedde die ze krijgen na een bevordering naar de hogere klasse of een hoger niveau.

Stappen voor de inwerkingtreding:

 • advies Raad van State
 • Ministerraad
 • ondertekening door de Koning
 • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 18 juli 2016.