Skip to main content

Ministerraad: Federale Interne Auditdienst (FIA)

Datum: 

De Ministerraad van 15 januari 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de Federale Interne Auditdienst (FIA) wordt opgericht.

De FIA wordt opgericht onder het administratief gezag van de eerste minister, bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister, maar maakt er geen deel van uit. De FOD Kanselarij zorgt wel voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de FIA.

De FIA evalueert voor elke aangesloten dienst de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem en werkt onder toezicht van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

De aansluiting van de Interne Auditdiensten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Ministerie van Landsverdediging en de FOD Financiën is verschoven naar uiterlijk 1 januari 2018 volgens nader te bepalen richtlijnen.
  

Wijzigingen en nieuwigheden tegenover de goedgekeurde nota van 11 december 2015:

  • de Franstalige benaming wijzigt (FAI in plaats van AIF): ‘Service d’audit interne fédéral (AIF)’ wordt ‘Service fédéral d’audit interne (FAI)’.
  • na vakbondsonderhandelingen wordt de FIA geïntegreerd in de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
           

 Stappen vóór inwerkingtreding:

  • advies van de Raad van State
  • als het ontwerp wordt aangepast na het advies van het ACFO en de Raad van State wordt het opnieuw voorgelegd aan de Ministerraad
  • als het ontwerp niet meer wordt aangepast, wordt het voorgelegd ter ondertekening bij de Koning
  • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 26 januari 2016.