Skip to main content

Ministerraad: bestuurovereenkomsten

Datum: 

Zoals vastgelegd in het Regeerakkoord werken de federale overheidsdiensten voortaan met bestuursovereenkomsten. De bedoeling hiervan is om duidelijke afspraken te maken met de administratie en de doelstellingen te evalueren.

Beslissingen van de Ministerraad

De Ministerraad van 13 mei 2016:

 • neemt akte van de gevalideerde bestuursovereenkomsten (de Ministers en federale overheidsdiensten die nog geen gevalideerde bestuursovereenkomst hebben, dienen die onverwijld ter informatie aan de Ministerraad voor te leggen en een kopie te bezorgen aan de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie).
 • beslist dat in het kader van goed bestuur en transparantie alle ondertekende bestuursovereenkomsten in beide landstalen dienen te worden gepubliceerd op de website van de betrokken overheidsdienst ten laatste binnen de maand na ondertekening.
 • belast de minister van Ambtenarenzaken om te voorzien in een geïntegreerde rapportering voor de 7 transversale domeinen opgesomd in het koninklijk besluit van 4 april 2014.

Transversale indicatoren en duurzame sociale balans

Om de administratieve lasten te beperken, benchmarking te ondersteunen en een geïntegreerde rapportering te realiseren zullen deze transversale indicatoren opgenomen worden in de duurzame sociale balans zoals vermeld in het Regeerakkoord. Dit zal toelaten een uitgebreider globaal rapport op te stellen voor het geheel van de federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten en per organisatie. De federale overheidsdienst Personeel en Organisatie zal hiertoe de nodige gegevens inzamelen bij de betrokken organisaties.

Leidende principes

Volgende leidende principes werden door de Ministerraad goedgekeurd voor de uitwerking van de bestuursovereenkomsten:

 • Het beperken van de strategische doelstellingen en de operationale doelstellingen (per strategische doelstelling)
 • Het beknopt houden van de bestuursovereenkomst
 • Eenvoudig, leesbaar en begrijpbaar voor alle medewerkers en stakeholders
 • Duidelijke individuele toewijzing van verantwoordelijkheden voor de realisatie van de respectievelijke doelstellingen
 • Goede afspraken rond monitoring en opvolging, en de noodzaak overzichtelijke boordtabellen te ontwikkelen
 • Een eenvoudig en flexibel proces naar aanpassing van de bestuursovereenkomst
 • Uitvoering geven aan de doelstellingen van het regeerakkoord en de beleidsnota’s.

Managementplan vervangen door bestuursovereenkomst

Het koninklijk besluit van 4 april 2014 bepaalt dat het managementplan wordt vervangen door (artikel 11bis ingelast in het koninklijk besluit van 29 oktober 2001):

 • de bestuursovereenkomst (gesloten voor een duur van drie kalenderjaren)
 • het jaarlijks bestuursplan met een operationele planningshorizon van één jaar.

De bestuursovereenkomst en het jaarlijks bestuursplan vormen de basis voor de jaarlijkse evaluatie van de mandaathouders. Ze vormen bovendien mee het kader voor de team- en de individuele doelstellingen van de evaluatiecyclus van de federale ambtenaren.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 mei 2016.