Skip to main content

De Federale Pensioendienst publiceerde 2 nieuwe brochures

Datum: 

Recent publiceerde de Federale Pensioendienst 2 nieuwe brochures:

‘Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel’
Deze brochure bevat algemene opmerkingen over de rustpensioenen van ambtenaren.
Het woord ambtenaar moet in deze brochure geïnterpreteerd wor­den als ieder vastbenoemd of daarmee gelijkgesteld personeelslid tewerkgesteld in de overheidssector (zoals stagiairs). Uit deze definitie vloeit voort dat ook magistraten, leerkrachten, mili­tairen, personeelsleden bij de politie,... onder ‘ambtenaar’ vallen.

‘Pensioenbonus’ 
Deze brochure geeft meer uitleg voor de personeelsleden die na de afschaffing toch nog recht hebben op een pensioenbonus, meer bepaald personeels­leden die vóór 1 december 2014:

  • ofwel aan de voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op het vervroegd rustpensioen vóór de leeftijd van 65 jaar
  • ofwel de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en een loopbaan van ten minste 40 aanneembare dienstjaren kunnen aantonen.
              

Je vindt deze brochures op de site van de Federale Pensioendienst:

Pagina laatst gewijzigd op 03 mei 2016.