Skip to main content

Ambtenarenzaken: algemene beleidsnota 2017

Datum: 

De minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput stelde op 7 december 2016 zijn algemene beleidsnota voor in de Kamercommissie.

De acties voor 2017 ontwikkelen zich in functie van de zes centrale assen:

Efficiënte organisatie

Oprichting van de nieuwe horizontale FOD: horizontale FOD’s herleiden naar één horizontale FOD en op termijn de ondersteunende processen van de verticale federale overheidsdiensten integreren in de nieuwe horizontale FOD:

 • PersoPoint speelt de rol van federaal sociaal secretariaat
 • de dienst Human Capital Point (HCP) staat in voor het menselijk potentieel kapitaal van begin tot einde loopbaan.
   

Duurzaam en flexibel personeelsbeleid

 • Mobiliteit: de procedures voor mobiliteit worden vereenvoudigd voor zowel de organisatie als voor de medewerkers.
 • Functiebeschrijving: functiebeschrijvingen worden vereenvoudigd met de bedoeling om tot een uniforme standaardstructuur te komen
 • Telewerk en satellietwerk: vereenvoudiging van de procedures, maximale flexibiliteit en standaardisering bij de implementatie ervan in de verschillende instellingen. Op korte termijn wordt er een netwerk van satellietkantoren opgericht.
 • Het nieuwe werken (NWOW): een online-platform zal alle info, tools en best practices over NWOW samenbrengen
 • Overuren: aanpassingen van de arbeidstijd in de organisatie om bij onvoorziene omstandigheden de keuze te bieden tussen uitbetaling van overuren of de thans voorziene inhaalrust
 • Flexibel werken: meer flexibiliteit in de regeling van verloven voorzien
 • Uitzendarbeid: opzetten van een regeling rond uitzendarbeid.
 • Welzijn en gezondheid op het werk:  synergie en vereenvoudiging van de regels, bevoegde praktijken en structuren. Opvolging van de wettelijke verplichtingen rond welzijn van elke organisatie via de bestuursovereenkomsten.
 • Arbeidsongevallen:  kwalificatie als arbeidsongeval voor ongevallen door terrorisme en de verjaring als een personeelslid geen aangifte van een arbeidsongeval doet
 • Evaluatie: herziening van de procedures om één enkel evaluatiesysteem voor alle personeelsleden te krijgen, inclusief stagiairs
 • Verloning: de mogelijkheid onderzoeken om gedifferentieerd en prestatiegericht verloningsbeleid te ontwikkelen
 • Categorieën contractuele tewerkstelling: evaluatie en rationalisatie van de categorieën
 • Wegwerken van discriminaties tussen statutairen en contractuelen: nieuw reglementair voor een thematisch en geactualiseerd beheer van de loopbaan
 • Pensioen contractuelen: oprichting van een 2de pijler
 • Ziektepensioen en ziekteregeling statutairen: vervanging van het pensioen wegens medische ongeschiktheid door een stelsel van ongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.
   

Meer managementautonomie en verantwoordelijkheid

 • Transversale indicatoren: vanaf 2017 publiceren de federale overheidsdiensten hun transversale indicatoren via de duurzame sociale balans
 • Evaluatiesysteem mandaathouders: Een denkoefening wordt opgestart om te kijken welke wijzigingen wenselijk zijn om het systeem efficiënter en effectiever te maken. 
   

Betere dienstverlening en betere processen

 • Het nieuwe werken (NWOW): progressieve invoering van NWOW in de nieuwe horizontale FOD
 • Centraal gecoördineerde federale aankopen: eenvormig en eenvoudig kader met bijzondere aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid en toegang voor de ondernemingen, in het bijzonder KMO’s en startups
 • Federaal Plan Klantgerichtheid: in 2017 zal de federale standaard inzake onthaal in minimum twee pilootprojecten toegepast worden
 • Innovatielab: opstart van een lab dat innovatie in alle overheidsdiensten zal aanwakkeren. In een eerste fase een pilootproject om de toegang tot overheidsopdrachten voor start-ups en KMO’s makkelijker te maken.
   

Levenslang leren

 • Stresspreventie en nieuwe vormen van leren: inzetten op thematische clusters rond o.a.stress- en burnoutpreventie, lean management, NWOW. Daarbij wordt uitdrukkelijk ingezet op nieuwe flexibele leervormen zoals bijvoorbeeld webinars.
   

Voorbeeldfunctie voor de samenleving

 • Integriteit: de mandaathouders zullen specifieke opleidingen volgen over integriteitsbeheer
 • Integriteitsschending: aanpassing van het klokkenluiderstatuut
 • Neutraliteit contractuele personeelsleden: het neutraliteitsprincipe van statutaire personeelsleden wordt uitgebreid naar de contractuele personeelsleden.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 19 december 2016.