Skip to main content

CDVU: van de FOD Financiën naar de FOD P&O

Datum: 

De ministerraad van 4 december 2015 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht regelt van de opdrachten van de dienst "CDVU-Wedden" van de FOD Financiën naar de FOD Personeel en Organisatie

Op 3 juli 2015 keurde de ministerraad de opstart goed van zes verbetertrajecten in het kader van de optimalisatie van de federale overheidsdiensten. Een van deze trajecten voorziet de centralisatie van de dienstverlening inzake personeel- en loonadministratie bij de FOD Personeel en Organisatie.

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de overdracht van de opdrachten van de dienst ‘CDVU-Wedden’ (hoorden nu bij de Administratie Betalingen van de FOD Financiën), naar de FOD Personeel en Organisatie. Ze komen terecht bij PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat dat opgericht werd bij de FOD Personeel en Organisatie. De overdracht naar PersoPoint gebeurt op 1 januari 2016.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Handtekening door de Koning
  • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 10 december 2015.