Skip to main content

Ministerraad: Federale Interne Auditdienst (FIA)

Datum: 

Door de  uitvoering van de goedgekeurde nota van 17 juli 2015 keurde de Ministerraad van 11 december 2015 een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de Federale Interne Auditdienst (FIA) wordt opgericht.

De FIA wordt opgericht onder het administratief gezag van de eerste minister, bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister, maar maakt er geen deel van uit. De FOD Kanselarij zorgt wel voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de FIA.

De FIA evalueert voor elke aangesloten dienst de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem en werkt onder toezicht van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).
 

Wijzigingen en nieuwigheden tegenover de goedgekeurde nota van 17 juli 2015:
   

  • de oprichting van de FIA werd verschoven naar 1 januari 2016 omdat er nog enkele stappen nodig zijn voor het project in werking treedt
  • de aansluiting van de Interne Auditdiensten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Ministerie van Landsverdediging en de FOD Financiën is verschoven naar uiterlijk 1 januari 2018 volgens nader te bepalen richtlijnen
  • het ontwerp integreert tevens de bepalingen inzake interne audit van het KB van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, die relevant zijn voor de oprichting van de FIA. Dit KB van 17 augustus 2007 wordt bijgevolg voor alle betrokken diensten opgeheven op het moment dat ze  aansluiten bij de FIA.

 

Stappen vóór inwerkingtreding:

  • Vakbondsonderhandelingen in Comité B
  • Advies van de Raad van State
  • Als het ontwerp wordt aangepast na het advies van het ACFO en de Raad van State wordt het opnieuw voorgelegd aan de Ministerraad
  • Als het ontwerp niet meer wordt aangepast, wordt het voorgelegd ter ondertekening bij de Koning
  • Publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 11 december 2015.