Skip to main content

Algemene beleidsnota: een kwaliteitsvolle en kostenefficiënte overheid

Datum: 

Steven Vandeput, de minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, stelde zijn algemene beleidsnota voor in de Kamercommissie.

 

Werken aan een efficiënte en effectieve organisatie

Structuurwijzigingen moeten leiden tot een beter bestuur tegen een lagere kost en tot het nemen van meer verantwoordelijkheid:

Daarnaast zal dit jaar ook gekenmerkt worden door de voorbereiding van de horizontale pijler die in 2017 zal opgericht worden.
 

Werken aan een modern personeelsbeleid

  • op korte termijn zijn aanpassingen voorzien die de werking van de diensten en het welzijn van federale ambtenaren moeten verbeteren. Zo worden er initiatieven voorzien rond thuiswerk, individuele verlofplanning, jobmobiliteit, ….
  • op middellange termijn, dringt zich een meer fundamentele hervorming van het statuut op om zo terug te keren naar de basisdoelstellingen: de garantie op objectiviteit van werving en dienstverlening, en de inperking van politieke inmenging.
      

Verantwoordelijkheid en managementautonomie geven

Binnen de federale overheidsdiensten moet een cul­tuur van autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen heersen.

Om dit te vergemakkelijken, moeten een aantal initiatieven veralgemeend worden, zoals bijvoorbeeld:

Betere dienstverlening en meer toegevoegde waarde bieden

De overheid moet tegemoet komen aan de wijzigende verwachtingen van burgers en bedrijven en zich aanpassen aan de communicatiepatronen van nieuwe generaties.

Digitalisering, only once-toepassing, voortdurende innovatie, slimme processen en open data moeten de standaard worden binnen de overheidsdiensten van de toekomst.

De initiatieven die opgestart worden op vlak van Lean-management, procesvereenvoudiging, innovatie, kennisdeling, en het Federaal plan klantgerichtheid bereiden de weg voor.
        

Gerichter leren, beter trainen

Het opleidingsaanbod van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) wordt afgestemd op de nieuwe noden die ontstaan door

  • de wijzigingen van organisatie
  • de wijze van dienstverlening
  • de digitalisering
  • de verhoogde focus op klantgerichtheid
  • de efficiëntere taakverdeling
  • cultuuromslag.

Het OFO zal ook inzetten op thematische clusters van opleidingen rond het voorkomen van psychosociale problemen, lean management, digitalisering, etc.
   

Waarden uitdragen en een voorbeeld geven

Integriteit

Integriteit, transparantie en onkreukbaarheid zijn essentiële eigenschappen van goed bestuur. Dat vraagt een duidelijke visie op de maatschappelijke rol van een federaal personeelslid en een stevig waardenkader.

Naast het aanbieden van een duidelijk waardenkader, hecht de minister groot belang aan de melding van probleemsituaties (procedure voor melding van integriteitsschending).
 

Diversiteit

Verder blijft de federale overheid aandacht besteden aan diversiteit, wat zich onder meer vertaalt in een genderneutraal beleid en een inclusief beleid voor personen met een beperking. Ook aandacht voor ouderen wordt opgenomen in het diversiteitsplan.

Om al deze acties rond diversiteit beter te coördineren werd er een Stuurgroep Diversiteitmanagement opgericht.

 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 januari 2016.