Skip to main content

Federaal personeel: risicomonitoring

Datum: 

De Ministerraad van 24 juli 2015 heeft kennis genomen van het verslag van juli 2015 met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten) op basis van de gegevens van mei 2015.

Context

Drie keer per jaar krijgt de Ministerraad de monitoring, die het risico op overschrijding voorstelt van kredieten van alle entiteiten (110 op 140 entiteiten konden in juli 2015 gehandhaafd worden) op basis van de KPI's ((Key Performance Indicators) die zijn opgesteld volgens een genormeerde methodologie.

Dank zij dit verslag kan de regering het economisch beleid evalueren en nagaan of er bij sommige diensten een risico is op overschrijding van de personeelskredieten. Op basis van deze informatie kunnen diensten die dat willen, evalueren of ze genoeg marge hebben voor structurele beslissingen. Ze identificeren dan de operationele beslissingen waarvoor ze het akkoord moeten hebben van de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Budget.

Om de diensten te ondersteunen, stelt de Task Force ook standaardkostenramers ter beschikking om de impact van de beslissingen te evalueren. De diensten kunnen ook zelf een eigen kost ramen met akkoord van de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Budget.

Constructieve pilootprojecten

Het proces dat de resultaten van de monitoring van mei voor de enveloppes opleverde, werd ontwikkeld in overleg met andere diensten op basis van 7 proefprojecten in de periode 15/05/2015 – 05/07/2015. Volgende organisaties maakten deel uit van het pilootproject: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Sociale Zekerheid, FOD Economie, BELSPO, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Mobiliteit, FOD Financiën, FOD Justitie, Rechterlijke Orde, FOD Buitenlandse Zaken, FOD B&B, FOD P&O, FOD Kanselarij van de eerste minister, Fedict, Selor en 4 ION’s (FAVV, FAGG, PDOS en de Regie der Gebouwen).

Dankzij deze pilootwerking kon:

  • de methode op punt gesteld worden
  • het resultaat op kwaliteit gecontroleerd worden
  • een nieuw rapport worden gerealiseerd
  • de scoop worden uitgebreid tot de Rechterlijke Orde, de ION, de Raad van State en het Korps van de inspecteurs van Financiën.

Communicatie

De nota voor de Ministerraad en het verslag over de risicomonitoring worden meegedeeld aan:

  • het college van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten
  • het college van de openbare instellingen van sociale zekerheid en hun bevoegde Ministers
  • de leidend ambtenaren van de instellingen van openbaar nut
  • de korpschef van de inspectie van Financiën, zoals voorzien in de omzendbrief 645.

Het gedetailleerd rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Monitoring van het personeel (tf_pers_monitoring@p-o.belgium.be)

Pagina laatst gewijzigd op 24 juli 2015.