Skip to main content

Open data: federale strategie

Datum: 

De Ministerraad van 24 juli 2015 heeft het licht op groen gezet voor een federale open data-strategie. Openheid van overheidsdata is voortaan de regel.

Concreet heeft de Ministerraad het licht op groen gezet voor:

Wat verandert er concreet?

1. Nieuwe wet: openheid is de regel

Alle gegevens die door overheden verzameld worden in het kader van hun taken zijn voortaan vrij beschikbaar en herbruikbaar. Enkel bij uitzondering, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen, is dat niet het geval.

Concreet betekent dit:

  • iedereen mag publieke overheidsinformatie voortaan hergebruiken voor eender welk doel, commercieel of niet
  • overheden moeten de data gratis ter beschikking stellen. Enkel een vergoeding van de kosten van terbeschikkingstelling, bijvoorbeeld voor de opslag op elektronische dragers, mag nog aangerekend worden. Alleen overheden die inkomsten moeten halen uit de beschikbaarstelling van hun documenten, alsook bibliotheken, archieven en musea, mogen nog hogere tarieven aanrekenen.

2. Federale open data-strategie: hergebruik stimuleren en drempels wegwerken

Concreet omvat de open data-strategie een 15-tal krachtlijnen, bvb.:

  • streefdoel is gratis hergebruik zonder bronvermelding. Dit vergemakkelijkt het combineren van datasets om innovatieve toepassingen te ontwikkelen.
  • data worden zoveel mogelijk in technische formaten aangeboden die hergebruik makkelijk maken (bijv. excel ipv PDF, CSV ipv Excel, enz.)
  • tegen 2020 stelt de federale overheid haar data proactief ter beschikking en niet louter op verzoek
  • er komt één uniek federaal dataportaal met alle beschikbare en bruikbare overheidsdata
  • er is maximale continuiteit: hergebruikers moeten erop kunnen rekenen dat de data ook in de toekomst beschikbaar blijft
  • elke overheidsdienst ontwikkelt een open data-strategie en duidt een verantwoordelijke aan.

3. Speciale aandacht voor bescherming van de privacy

In de huidige big data-omgeving waar enorme hoeveelheden gegevens gekruist en gecombineerd kunnen worden, is de bescherming van privacy een belangrijk aandachtspunt. Overheidsdocumenten- en gegevens die persoonsgegevens bevatten, komen niet in aanmerking voor open data, tenzij ze volledig anoniem gemaakt zijn. Bovendien zijn maatregelen voorzien om privacy maximaal te waarborgen. Zo komen er onder meer binnen de Privacycommissie een aantal experten die overheidsdiensten adviseren over hun open data-strategie en anonimiseringstechnieken.

Pagina laatst gewijzigd op 27 juli 2015.