Skip to main content

Ministerraad: betalen van overuren bij onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 10 juli 2015 keurde een voorontwerp van wet goed die de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, wijzigt.

Hierdoor wordt de betaling van overuren zonder inhaalrust mogelijk bij 'onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen'. Die betaling vervangt de huidige 'inhaalrust’.

De wijziging aan de wet van 14 december 2000 is van toepassing voor nagenoeg de ganse openbare sector (federaal, gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten, …).

De wet treedt in werking op 1 januari 2016.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandeling
  • Advies van de Raad van State
  • Indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers met het oog op onderzoek en goedkeuring van de wet
  • Bekrachtiging door de Koning en bekendmaking
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad


 

Pagina laatst gewijzigd op 13 juli 2015.