Skip to main content

Ministerraad: evaluatie en stage

Datum: 

De Ministerraad van 10 juli 2015 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat sommige bepalingen over de evaluatie en stage wijzigt.

Dit ontwerp komt aan twee doelstellingen tegemoet:

 • enerzijds aanpassing na de twee arresten van de Raad van State van 3 april 2015 (zie Nieuws van 23 april 2015)
 • anderzijds vereenvoudiging van het statuut door het evaluatiesysteem van toepassing te maken op de stagiair.

Vernietiging door Raad van State en voorgestelde oplossingen

Vernietiging Raad van State Voorgestelde oplossing 
De artikelen over de tweetalige samenstelling van de beroepscommissies omdat deze samenstelling niet in overeenstemming is met de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken. Nieuwe eentalige interdepartementale commissies oprichten, die bevoegd blijven voor de stagedossiers en evaluatiedossiers. 
 De artikelen over de mogelijkheid om de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' ambtshalve toe te kennen bij bepaalde afwezigheden van meer dan zes maanden, omdat het verschil in behandeling van personeelsleden bij verschillende afwezigheden van meer dan zes maanden in de evaluatieperiode niet gerechtvaardigd is.
Eén enkele bepaling voorzien waardoor het personeelslid, bij afwezigheid van meer dan de helft van de evaluatieperiode, ambtshalve de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt, ongeacht de reden van de afwezigheid, maar op
voorwaarde dat hij tijdens deze afwezigheid geldelijke anciënniteit verwerft. 
De artikelen die de beroepscommissie of vervolgens de leidend ambtenaar toelaten een lagere evaluatievermelding te geven dan de vermelding die oorspronkelijk werd toegekend, omdat het in strijd is met de rechten van de verdediging en het recht om te worden gehoord.
Voortaan kan na beroep enkel de vermelding die het voorwerp uitmaakt van een beroep of een gunstigere vermelding worden toegekend.

Integratie van de stagiairs in de evaluatie

Veranderingen voor de stagiair bij de inwerkingtreding van het project:

 1. De stagiair krijgt een vermelding aan het einde van zijn stage en tijdens zijn stage bij de verplichte functioneringsgesprekken.
  • vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ of ‘uitzonderlijk’ aan het einde van de stage = benoeming
  • vermelding ‘onvoldoende’ = verlenging of ontslag
  • vermelding ‘te verbeteren’ = verlenging of benoeming
  • vermelding ‘onvoldoende’ of ‘te verbeteren’ beslist door de beroepscommissie aan het einde van de stage na een verlenging = ontslag
 2. De evaluator is de functionele of hiërarchische chef en niet langer de P&O-directeur. Deze komt enkel tussenbeide in geval van problemen.
 3. De duur van de stage wordt voor alle personeelsleden één jaar. De stage van niveau D wordt afgestemd op de andere niveaus en bijgevolg eveneens vastgesteld op één jaar. Afwezigheden van meer dan 30 dagen blijven echter op alle niveaus de evaluatieperiode van de stagiair verlengen. De stageverslagen worden geschrapt en vervangen door verslagen die specifiek zijn voor de evaluatie.
 4. De beroepscommissies inzake evaluatie blijven de dossiers van stagiairs volgen. Zij zijn bevoegd voor de stagiairs die tijdens de stage de vermelding ‘onvoldoende’ krijgen of die aan het einde van de stage de vermelding ‘onvoldoende’ of ‘te verbeteren’ krijgen.
 5. De aanpassingsperiode wordt geschrapt voor alle niveaus, alsook de mogelijkheid om ambtshalve bevorderd te worden naar niveau B of C bij het verstrijken van de 18 maanden na het pv van slagen, als er geen enkele bevorderingsbetrekking werd voorgesteld.
De nieuwe maatregelen over de stage treden in werking op 1 januari 2016. De maatregelen over de nieuwe ééntalige beroepscommissies treden in werking op 1 september 2015.

Stappen vóór inwerkingtreding

 • Vakbondsonderhandelingen in Comité B
 • Raad van State
 • Handtekening door de Koning
 • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 10 juli 2015.