Skip to main content

De Raad van State vernietigt enkele bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2013 over de evaluatie in de federale overheid

Datum: 

Op 3 april 2015 vernietigde de Raad van State een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2013 over de evaluatie in de federale overheid.

Volgende bepalingen werden vernietigd:

  • de artikelen over de tweetalige samenstelling van de beroepscommissies omdat deze samenstelling niet in overeenstemming is met de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken
  • de artikelen over de mogelijkheid om de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' ambtshalve toe te kennen bij bepaalde afwezigheden van meer dan zes maanden, omdat het verschil in behandeling van personeelsleden bij verschillende afwezigheden van meer dan zes maanden in de evaluatieperiode niet gerechtvaardigd is
  • de artikelen die de beroepscommissie of vervolgens de leidend ambtenaar toelaten een lagere evaluatievermelding te geven dan de vermelding die oorspronkelijk werd toegekend, omdat het in strijd is met de rechten van de verdediging en het recht om te worden gehoord.

Met het oog op de rechtszekerheid besloot de Raad van State dat de vernietiging pas ingaat vanaf 1 september 2015, wat betekent dat de bovengenoemde artikelen van toepassing blijven tot en met 31 augustus 2015. De reeds genomen beslissingen van de beroepscommissies en de beslissingen die nog genomen zullen worden tot 31 augustus 2015, blijven dus van toepassing.

Vanaf 1 september 2015 zal het, op basis van het huidige koninklijk besluit van 24 september 2013, niet meer mogelijk zijn om:

  • ambtshalve de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ toe te kennen bij een afwezigheid van meer dan 6 maanden
  • als beroepscommissie in de huidige vorm samen te komen en te oordelen over evaluatie- of stagedossiers.

De regelgeving wordt zo snel mogelijk aangepast om te voldoen aan de twee arresten van de Raad van State.
            

Meer info

Belgisch Staatsblad 21 mei 2015

Pagina laatst gewijzigd op 29 mei 2015.