Skip to main content

Bestuursovereenkomst: veralgemening en principes

Datum: 

De Ministerraad van vrijdag 6 maart 2015 bevestigt de wil om de timing voor de bestuursovereenkomsten te behouden en verklaart zich akkoord met de leidende principes.

 

Timing en ondersteuning

Elke FOD of POD moet ten laatste op 30 juni 2015 een ontwerp van bestuursovereenkomst voorleggen.

De FOD P&O (DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling) staat ter beschikking om op vraag van de verschillende FOD’s, POD’s en kabinetten ondersteuning te geven, hetzij als klankbord voor de globale aanpak, hetzij als adviseur over bepaalde onderdelen van de bestuursovereenkomst.

Fedict houdt zich eveneens ter beschikking van de FOD’s en POD’s die voor het luik e-government ondersteuning nodig hebben.

Leidende Principes

Bij de opmaak van de bestuursovereenkomst worden volgende leidende principes gehanteerd:

  • beperken van de strategische doelstellingen en de operationele doelstellingen
  • beknopt houden van de bestuursovereenkomst
  • eenvoudig, leesbaar en begrijpbaar schrijven voor alle medewerkers en stakeholders
  • duidelijke individuele toewijzing van verantwoordelijkheden voor de realisatie van de respectievelijke doelstellingen
  • goede afspraken maken rond monitoring en opvolging en overzichtelijke boordtabellen ontwikkelen
  • eenvoudig en flexibel proces naar aanpassing van de bestuursovereenkomst.
  • de doelstellingen van het regeerakkoord en de beleidsnota’s uitvoeren
  • het middenkader betrekken bij zowel de opmaak, de implementatie als het doorvertalen van de strategische en operationele doelstellingen naar de individuele doelstellingen van alle medewerkers in kader van hun evaluatie.

Doelstellingen en gemeenschappelijke indicatoren

Een voorstel van gemeenschappelijk gedragen doelstellingen en indicatoren voor de domeinen met betrekking tot:

  • de verbetering van de interne werkingen het beheer van de federale overheidsdienst (wordt binnen enkele maanden voorgelegd aan de Ministerraad)
  • de implementatie van de interne controle en interne audit (geformuleerd door het Auditcomité van de Federale Overheid).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 06 maart 2015.