Skip to main content

Algemene beleidsnota: een moderne, innovatieve en klantgerichte overheid

Datum: 

« Een moderne, innovatieve en klantgerichte overheid»

De minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput stelde op 17 november 2014 zijn algemene beleidsnota voor in de Kamercommissie.

Hierbij een samenvatting:

Nieuw Personeelsbeleid

De federale regering wil aanknopen met een nieuw personeelsbeleid dat zal toelaten het personeel en de beschikbare middelen optimaal in te zetten. Bovendien wordt in de hele federale overheid het selectief vervangingsbeleid aangehouden en versterkt.

Sociaal Overleg

Stakeholdersoverleg is essentieel. De input van onze ambtenaren en vakorganisaties is van cruciaal belang.

Talent aantrekken

Voorstellen tot maatregelen om talenten aan te trekken en interne talenten te valoriseren. Bijvoorbeeld het EVC-principe toepassen (waarbij elders verworven competenties en ervaringen evengoed toegang verlenen tot een bepaald niveau), en het wederzijds herkennen en erkennen van gecertificeerde competenties, ervaringen, opleidingen.

Persoonlijke groei en ontwikkeling

 • De evolutie naar een prestatiegericht beloningsbeleid, een niet-leeftijdsgebonden loopbaanontwikkeling en een resultaatsgericht evaluatiebeleid
 • Modernisering van het opleidingsaanbod van het OFO
 • De opgebouwde expertise dat met het vertrek van medewerkers dreigt verloren te gaan, zal via een model van kennismanagement verankerd worden in de organisatie.

Het nieuwe werken (NWOW)

Het “nieuwe werken” zal verder gestimuleerd worden door de verderzetting van bestaande initiatieven zoals thuiswerk en flexibel werken. Daarnaast zullen we ook nieuwe werkvormen introduceren onder begeleiding van experten van de FOD P&O (jobrotatie, tijdelijke mobiliteit, het wegwerken van drempels inzake mobiliteit tussen en binnen organisaties, functiebeschrijvingen op basis van rollen, redesign en digitaliseren van de processen ...).

Doelgroepenbeleid

De overheid moet de hele samenleving vertegenwoordigen. Om dit te bereiken dient de aandacht in het bijzonder uit te gaan naar volgende doelgroepen:

 • Personen met een handicap
 • Gendergelijkheid in de managementfuncties
 • Personen met een migratieachtergrond

Neutraliteit

Waken over het respecteren van de actuele regelgeving die het opzichtig dragen van tekens die een persoonlijke overtuiging weergeven verbiedt aan ambtenaren die in direct contact staan met het publiek, tijdens de uitoefening van hun ambt.

Een reflectie opstarten over het systeem van de mandaathouders (loopbaan, mobiliteit, evaluatie) en ook over de tweetaligheid van de mandaathouders.

Verandering van het statuut

 • modernisering van de motivering van het ontslag en het tuchtrecht
 • actualisering van de overurenreglementering voor specifieke functies
 • vereenvoudiging van de stelsels voor deeltijds werk en een afstemming op de private sector
 • evaluatie en rationalisatie van de contractuele tewerkstelling
 • voorzien van een wettelijk kader dat uitzendarbeid binnen de federale overheid regelt.

Meer managementautonomie

Alle FOD’s zullen werken met Bestuursovereenkomsten om duidelijke doelstellingen tussen de minister en zijn administratie te bepalen. De evaluatie van bestuursovereenkomsten (interne audit) zal het mogelijk maken de dienstverlening op te volgen via bepaalde productiviteitsindicatoren (duurzame sociale balans, personeelsmonitoring…) die gepubliceerd zullen worden.

Cultuuromslag

Kostenefficiëntie, klantgerichtheid en innovatie zijn de pijlers voor de volgende jaren. Bepaalde principes staan daarbij centraal:

 • De werkprocessen worden kritisch bekeken vanuit de lean-filosofie
 • Snelheid, klantvriendelijke openingsuren, kwaliteitsvolle klachtenafhandeling
 • De overheid zal geen gegevens meer opvragen waarover ze reeds beschikt (het only-once principe).
 • Digitalisering van interne en externe processen wordt de standaard.

Aankoopbeleid

 • verderzetting en uitbreiding van costing out projecten
 • modernisering van de werking van FORCMS: gezamenlijk aankopen van goederen en diensten wordt gestimuleerd en veralgemeend.
 • elektronische offertes stimuleren
 • Bijzondere aandacht gaat ook uit naar overheidsopdrachten die toegewezen worden aan organisaties die met personen met een handicap werken, zoals beschutte werkplaatsen

Organisatie van de overheid

(Een voorstel wordt binnen het jaar voorgelegd aan de Ministerraad)

De nieuwe structuur van de federale overheid zal minimaal inhouden:

 • het samenbrengen van de ondersteunende functies
 • het opheffen van de POD’s;
 • een substantiële vermindering van het aantal FODs, OISZ en IONs en het aantal entiteiten met minder dan 50 VTE.

Pagina laatst gewijzigd op 20 november 2014.